พระพากุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรค

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2560

พระอรหันต์
พระพากุลเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรค

พระอรหันต์ , เอตทัคคะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พุทธสาวก , พระอัครสาวก , พระพากุลเถระ , พระพากุลเถระ เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรค

             พระพากุละเป็นบุตรของมหาเศรษฐี ในพระนครโกสัมพี เมื่อท่านเกิดได้เพียง ๕ วัน มารดาบิดา พร้อมด้วยญาติได้ท่านไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคา ถูกปลาใหญ่ตัวหนึ่งว่ายน้ำมาและฮุบทารกเข้าไปในท้อง แต่ไม่เป็นอันตราใดๆ เพราะท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการ ต่อมาปลาได้ไปติดตาข่ายของชาวประมงในพระนครพาราณสี เศรษฐีคนหนึ่งเมื่อแล่ปลาพบทารกนอนอยู่จึงได้เลี้ยงทารกนั้นเป็นอย่างดี ครั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาเดิมทราบเข้า จึงขอทารกคืน แต่ท่านเศรษฐีใหม่ไม่ให้พระเจ้าพาราณสี ทรงตัดสินให้ตระกูลทั้งสองช่วยกันเลี้ยงดู

       ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ไปประกาศพระศาสนาในพระนครพาราณสี พากุลกุมารได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวช ท่านทำความเพียรวิปัสสนากรรมฐานเพียง ๗ วัน ก็เกิดบรรลุอรหัตตผล ท่านบวชได้ ๖๐ ปี ปรากฏว่าเป็นผู้ไม่มีโรคาพาธใดๆ เลย เพราะผลบุญกุศลที่ท่านสร้างเวจกุฎีและให้ยาเป็นทาน พระบรมศาสดาจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรค

 

 Total Execution Time: 0.0010885834693909 Mins