พระองคุลีมาล

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2560

พระอรหันต์
พระองคุลีมาล

พระอรหันต์ , เอตทัคคะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พุทธสาวก , พระอัครสาวก , พระองคุลีมาล

      พระองคุลีมาล เป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิตของพระเข้าปเสนทิโกศลแห่งนครสาวัตถี มารดาชื่อว่า นางมันตานีพราหมณี ตอนที่ท่านคลอด อาวุธทุกชนิดในพระนครเกิดเปลวไฟลุกโชติช่วง บิดาดูฤกษ์แล้วว่า บุตรนั้นจะเป็นโจร เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบ พระองค์ก็ไม่ประการชีวิตเด็ก แต่ให้เลี้ยงต่อไปโดยตั้งชื่อว่า "อหิงสกะ" แปลว่า ผู้ไม่เบียดเบียน ต่อมาอหิงสกะได้เรียนศิลปวิทยา แต่เก่งกว่าศิษย์คนอื่นๆ และเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์ ทำให้ศิษย์เหล่านั้นอิจฉาไปยุยงอาจารย์ให้กำจัดท่านเสีย อาจารย์ก็เชื่อ จึงให้อหิงสกะไปฆ่าคนและตัดเอานิ้วมาให้ได้พันนิ้ว จึงจะสอนวิชาขั้นสูงสุดให้ อหิงสกะจึงออกฆ่าคนจนกลายเป็นมหาโจรที่ไม่มีใครจัดการได้ที่ผู้คนเรียกกันว่า "องคุลีมาล" ต่อมานางมันตานีมารดาทราบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล จะไปจับองคุลีมาลฆ่า  จึงรีบไปบอกให้บุตรทราบ พระพุทธองค์ทราบว่า หากมารดาพบบุตร อหิงสกะจะฆ่าแม่และไม่บรรลุมรรคผล จึงทรงไปพบก่อน องคุลีมาลไล่จับพระองค์ แต่วิ่งตามไม่ทัน จึงตะโกนให้พระองค์หยุด พระองค์จึงตรัสบอกว่า ทรงได้หยุดจากการทำอกุศลกรรมแล้ว ส่วนท่านยังไม่หยุด พระสุรเสียงนั้นทำให้องคุลีมาลโจรรู้สึกสำนึกวางดาบและขอบวช 

      เมื่อบวชแล้ว ครั้งหนึ่งท่านได้เข้าไปบิณฑบาตรในเมืองสาวัตถี ชาวเมืองบางคนได้ขว้างปาท่านด้วยก้อนดิน ท่อนไม้ ก้อนกรวด ทำให้ท่านศีรษะแตก โลหิตไหล บาตรแตก ท่านจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ซึ่งทรงบอกให้ท่านอดทน อดกลั้นไว้ เพราะท่านจะเสวยผลกรรมที่จะทำให้หมกไหม้ในนรกชั่วกาลกัลเพียในปัจจุบันนี้เท่านั้น ท่านจึงตั้งใจเจริญสมณในที่สุดก็สำเร็จอรหัตตผล

 

 Total Execution Time: 0.0011215647061666 Mins