พระโมคคัลลานเถระ เอตทัคคะในทางมีฤทธิ์

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2560

พระอรหันต์
พระโมคคัลลานเถระ
เอตทัคคะในทางมีฤทธิ์

พระอรหันต์ , เอตทัคคะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พุทธสาวก , พระอัครสาวก , พระโมคคัลลานเถระ , พระโมคคัลลานเถระ เอตทัคคะในทางมีฤทธิ์

       พระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นบุตรพราหมณ์นายบ้านในหมู่บ้านโกลิตคาม และนางโมคคัลลี ท่านได้บวชกับพระพุทธเจ้าที่หมู่บ้านกัลลวาลมุตตคาม แคว้นมคธ ระหว่างบำเพ็ญความเพียร ท่านเกิดความโงกง่วงเข้าครอบงำ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงวิธีแก้ความง่วง โดยให้ใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาทั้งหลายว่า เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน เมื่อได้ปฏิบัติตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ใน ๗ วัน ท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นในทางมรฤทธิ์ 
เกียรติคุณของท่านคือ 

๑. เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า คู่กับพระสารีบุตร 
๒. เป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนา ทำหน้าที่ในการดูแลปกครองพระภิกษุที่ประพฤติมิชอบ
๓. มีความสามารถในการก่อสร้างด้วย 

          พระโมคคัลลานะนิพพานเมื่อวันสิ้นเดือน ๑๒ ภายหลังพระสารีบุตรนิพพานได้ ๑๕ วัน

 

 Total Execution Time: 0.010477483272552 Mins