พระสารีบุตร เอคทัคคะในทางผู้มีปัญญา

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2560

พระอรหันต์
พระสารีบุตร
เอคทัคคะในทางผู้มีปัญญา

พระอรหันต์ , เอตทัคคะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พุทธสาวก , พระอัครสาวก , พระสารีบุตร , พระสารีบุตร เอคทัคคะในทางผู้มีปัญญา

       พระสารีบุตร มีชื่อเดิมว่า อุปติสสะ เป็นบุตรพราหมณ์ผู้บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และบริวาร ชื่อวังคันตะและนางสารี เกิดในตำบลบ้านนาลกะ หรือ นาลันทะ พระสารีบุตรอุปสมบทได้กึ่งเดือนจึงสำเร็จพระอรหันต์ ท่านเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถแสดงพระธรรมจักรกัปวัตนสูตร แบะอริยสัจ ๔ ได้เหมือนพระพุทธองค์  และเป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดา ในการประกาศเผยแผ่พระศาสนา พระพุทธองค์ทรงประกาศให้ดำรงตำแหน่ง พระอัครสาวกเบื้องขวา และยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีปัญญาเป็น "พระธรรมเสนาบดี" ซึ่งคู่กับ "พระธรรมราชา" คือ พระองค์เองเป็นผู้มีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตด้วยกัน

   เมื่อถึงคราวที่ท่านพิจารณาเห็นว่าอายุสังขารจวนสิ้นแล้ว ท่านปรารถนาจะไปโปรดมารดาผู้ไม่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนิพพาน ในคืนวันที่ท่านไปค้างที่บ้าน ท้ายจาตุมหาราชทั้ง ๔ องค์ ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์  ท้าวสหัมบดีมหาพรหมได้มาถวายนมัสการ ทำให้ทั้งห้องสว่างไสวมีรัศมีเปล่งปลั่งดั่งกองเพลิง นางสารีพรามณีพอรู้ความก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระสารีบุตรและพระพุทธเจ้า พระสารีบุตรจึงได้เทศนาสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า เมื่อจบเทศนาแล้ว นางสารีพราหมณีก็ได้พระโสดาปัตติผล พระพุทธองค์ทรงตรัสยกย่องท่านว่า เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศ

 

 Total Execution Time: 0.01216774781545 Mins