พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2560

พระอรหันต์
พระสีวลีเถระ
เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

พระอรหันต์ , เอตทัคคะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พุทธสาวก , พระอัครสาวก , พระสีวลีเถระ , พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

      พระสีวลี เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา ราชธิดาแห่งโกลิยนคร ตั้งแต่ท่านจุติลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดา ได้ทำให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็นอันมาก ท่านอาศัยอยู่ในครรภ์ของมารดานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน

     พระสารีบุตรเถระ ผู้รับภาระเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น คือ ตจปัญจกรรมฐานทั้ง ๕ เหลานี้ว่า เป็นของไม่งานเป็นของสกปรก ไม่ควรเข้าไปยึดติด สีวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กำลังจรดมีดโกนเพื่อโกนผม ครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จรดมีดโกนลงครั้งที่ ๒ ท่านได้บรรลุเป็นพระสกทาคามี จรดมีดโกนครั้งที่ ๓ ท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามี และเมื่อโกนผมเสร็จ ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

     เมื่อท่านอุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่มีลาภสัการะมากมาย ด้วยอำนาจบารมีของท่านที่สั่งสมมา ลาภสักการะเหล่านี้ได้เผยแผ่ไปยังพระสาวกท่านอื่นๆ ด้วย แม้พระบรมศาสดาเมื่อทรงพาหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จทางไกลกันดาร ถ้ามีพระสีวลีร่วมเดินทางไปด้วย ความขาดแคลนอาหารและที่พักอาศัยในระหว่างทางก็จะไม่เกิดขึ้นแก่หมู่ภิกษุสงฆ์เลย ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ จึงทรงประกาศในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านในตำแหน่ง เอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาภมาก

 

 Total Execution Time: 0.00094613234202067 Mins