อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2559

อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ ,พุทธพจน์,บทความประจำวัน

 

อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ  
 
  -บาลี ม. ม. ๑๓/๑๔๐/๑๔๕. 
 
 ราหุล !  เธอจง เจริญเมตตาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่,  พยาบาท จักละไป. 
 ราหุล !  เธอจง เจริญกรุณาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่,  วิหิงสา (ความคิดเบียดเบียน) จักละไป. 
 ราหุล !  เธอจง เจริญมุทิตาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่,  อรติ (ความไม่ยินดีด้วยใครๆ) จักละไป. 
 ราหุล !  เธอจง เจริญอุเบกขา เถิด. เมื่อเธอเจริญอุเบกขาอยู่,  ปฏิฆะ (ความหงุดหงิดแห่งจิต) จักละไป. 
 ราหุล !  เธอจง เจริญอสุภะภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนาอยู่, ราคะ  จักละไป. 
 ราหุล !  เธอจง เจริญอนิจจสัญญาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่, อัส๎มิมานะ (ความสำคัญว่าตัวตนและของตน) จักละไป.

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0074461340904236 Mins