โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล๕ วัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข
เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ
ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.002802050113678 Mins