โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ วัดสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข
เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ
ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017983317375183 Mins