โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล๕ วัดบัวแก้วเกษร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข
เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ
ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดบัวแก้วเกษร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0020368814468384 Mins