โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ วัดโบสถ์บน

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข
เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ
ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี

 

 Total Execution Time: 0.0094854474067688 Mins