ผู้ประพฤติธรรม

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2547

 

 

ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้
นี้เป็นอานิสงส์แห่งศีลที่ประพฤติดีแล้ว
ผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ
ย่อมไม่ถึงทุคติ

 

มหาธรรมปาลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๕๐

 Total Execution Time: 0.012595216433207 Mins