ประกาศนโยบายรัฐบาล 2547 เมืองไทยแข็งแรง

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2548

คำประกาศนโยบายและเป้าหมาย
“ เมืองไทยแข็งแรง”

รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ สังคมและปัญญาสามารถดำรงชีพบน พื้นฐานความพอดีพอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูล มีสัมมาอาชีพทั่วถึง มีรายได้ มีสุขภาพแข็งแรงและ อายุยืนยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกันในการนำพาทุกชุมชนของประเทศไทย สู่การเป็น เมืองไทยแข็งแรง ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา จึงขอประกาศวาระแห่งชาติสู่การเป็น “ เมืองไทยแข็งแรง” ๑๗ เป้าหมาย คือ
๑ คนไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์(E.Q.) เพิ่มมากขึ้น ในระดับ ที่ต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานสากล
๒ คนไทยที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกชุมชน ทุกหน่วยงานและสถานประกอบการ
๓ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และมีโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะทางสุขภาพ (Health Skill) และทักษะ การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม (Life Skill)
๔ คนไทยมีครอบครัวที่อบอุ่น เด็กและผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว
๕คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง อัตราการป่วยและ ตายด้วยโรคที่เป็น สาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทยลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก โรคในช่องปาก และโรคเบาหวาน
๖ คนไทยทุกคนมีหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
๗ คนไทยได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการ ของร่างกาย จากแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้อน ตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอย จำหน่ายอาหารทุกแห่งได้มาตรฐานสุขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแห่งผ่าน หลักเกณฑ์วิธีการ ผลิตที่ดี(GMP)
๘ คนไทยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
๙ คนไทยมีอัตราการบาดเจ็บและตายด้วยอุบัติเหตุลดน้อยลง
๑๐ คนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตาย ตลอดจนการป่วยด้วย โรคทางจิต ประสาท ลดน้อยลง
๑๑ คนไทยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความรุนแรง ที่ก่อให้เกิดการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและจิตใจ การประทุษร้ายทางเพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
๑๒ คนไทยมีสัมมาอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
๑๓ คนไทยมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ และดำรงชีวิต ในสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
๑๔ คนไทยลด ละ เลิกอบายมุขและสิ่งเสพติด
๑๕ คนไทยมีความรู้ รัก สามัคคี มีความอาทรเกื้อกูลกัน
๑๖ คนไทยมีสติและปัญญาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรงต่าง ๆ ด้วยเหตุผลและด้วยสันติวิธี
๑๗ คนไทยยึดมั่นในหลักศาสนธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

clip_image001.jpg
( พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร)
             นายกรัฐมนตรี
 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017496307690938 Mins