ค่ายศาสนสัมพันธ์

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลางวัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการเข้าค่ายศาสนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการถึง 60 ท่าน ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี

เนื่องจากการปลูกฝังศีลธรรมให้กับคณาจารย์ เป็นเสมือนการสร้างรากฐานที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โครงการนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างสังคมคุณธรรมในที่ทำงาน ความสำคัญของสมาธิ และวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ความรู้ในพระพุทธศาสนา ในเรื่องกฎแห่งกรรม ความสำคัญของการทำทาน และรักษาศีล เพื่อเพาะบ่มนิสัยรักการให้ เป็นผู้รักศีลมีศีลเป็นปกติในชีวิต ให้แก่พ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ของชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม brain storm เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างนิสัยให้แก่ศิษย์

จากความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดีของวงการการศึกษา ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการสร้างและสนับสนุนให้มีบุคลากรอันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรม พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างและเป็นผู้ให้ความรู้ คู่คุณธรรมแก่นักศึกษา อันจะก่อให้เกิดสันติสุข และความเจริญแก่สังคมและโลกได้สืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010814825693766 Mins