วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอบ

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2550

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550 วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี พระครูสังฆรักษ์ไวโรจน์ วิโรจโน เจ้าอาวาส ได้จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 5/2549 สำหรับนักเรียนผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโท จำนวน 39 คน

เริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 น. พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงโดย นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานต่อประธานเปิดการสอบ ซึ่งในปีนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม รองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายนักธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นผู้แทนแม่กองธรรม เดินทางไปเป็นประธานการจัดสอบ

หลังจากนั้นพระพรหมเมธีได้มอบวุฒิบัตร แก่ผู้สอบธรรมสนามหลวงได้ชั้นธรรมศึกษาตรีและชั้นธรรมศึกษาโท ประจำปีการศึกษา 2548 และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบพร้อมกล่าวเปิดการสอบ ต่อด้วยปาฐกถาธรรมของแม่กองธรรมสนามหลวง โดย พระเทพภาวนาวิกรม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และมี พระณรงค์ ชยาลงฺกาโล พระอนุจรกรรมการมหาเถรสมาคม วัดมกุฏกษัติยาราม เป็นผู้นำข้อสอบมา โดยผู้เข้าสอบประจำปี 2550 ชั้นธรรมศึกษาตรี จำนวน 25 คน และชั้นธรรมศึกษาโท จำนวน 14 คน

ทั้งนี้ พระมหานิกรณ์ สุทฺธรตฺโน ผู้ประสานงานการสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้กล่าวว่า “การจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เข้าสอบทุกคนต่างมีความกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาด้วยความเบิกบาน และตั้งใจทำข้อสอบกันอย่างเต็มที่ จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกเลยทีเดียว”

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047768354415894 Mins