ธรรมทายาท......

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2550

       โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน เป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนของชาติตามพุทธวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการนำมาใช้พัฒนาเยาวชนของชาติอย่างได้ผล โดยใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี รับสมัครนิสิตนักศึกษาชายเข้ามาฝึกฝนตนเองด้วยการปักกลดอยู่ธุดงค์ ฟังธรรม รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด และฝึกสมาธิอย่างจริงจังติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเตรียมกายและใจ ให้พร้อมที่จะบวช

“ธรรมทายาท” คือ “ผู้รับมรดกธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
โดยความหมาย “ธรรมทายาท” คือ “ ผู้ตั้งใจฝึกหัดอบรมตนตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด มีความประพฤติดีงาม ชนทั้งหลายสามารถถือเป็นตัวอย่างได้ ยอมสละความสุขส่วนตนทางโลก อุทิศชีวิตเข้ารับใช้พระศาสนา สังคม และประเทศชาติด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังเอาลาภ ยศ สรรเสริญ และประโยชน์สุขส่วนตัวเป็นสิ่งตอบแทน แต่มุ่งที่จะประกอบบุญกุศล สร้างสมบารมี ตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเมื่อยังทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่”
การที่จะบำเพ็ญตนดังนี้ได้ จำเป็นต้องหมั่นศึกษาฝึกฝนอบรมตนให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม และสร้างนิสัย ความเป็นผู้นำ ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วย“ธรรมทายาท” ที่แท้จริงจึงจำเป็นต้องฝึกหัดอบรมตนเอง ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
-ต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ให้เป็นบัณฑิต เป็นพหูสูต ทั้งทางโลก และทางธรรม
-ต้องมีหิริ โอตตัปปะ ตั้งใจละชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบความเพียร เพื่อให้กาย และใจใสสะอาดอยู่เป็นนิตย์
-ต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีขันติ เข้มแข็ง อดทน อดกลั้นต่ออำนาจ ฝ่ายต่ำของกิเลส
-ต้องฝึกตนให้เป็นคนรักสงบ รังเกียจการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การรังแก เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
-ต้องสำรวมระวังความประพฤติให้ดีงาม รักศีลยิ่งกว่าชีวิต ฝึกอบรม กิริยามารยาทให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
-ต้องฝึกตนให้เป็นคนรู้จักประมาณตน ไม่เห็นแก่กิน ไม่ฟุ่มเฟือย หรูหรา
-ต้องตั้งใจสละความสุขส่วนตัวประพฤติพรหมจรรย์ คือเว้นจาก การเสพย์กาม และครองเรือนเยี่ยงคนคู่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะบวชหรือไม่ก็ตาม
-ตั้งใจฝึกสมาธิให้แก่กล้ายิ่งขึ้น โดยไม่ทอดธุระ
-ต้องตั้งอยู่ในความกรุณาอันยิ่งใหญ่ สามารถอุทิศตนเข้ารับใช้สังคม และประเทศชาติ ด้วยการนำเอาคำสั่งสอนอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประกาศเผยแผ่ให้ชาวโลกเกิด ความเห็นถูก เป็นการจัดแสงสว่างทางปัญญา ส่องวิถีทางที่ถูกต้องสู่มรรคผล นิพพาน อันเป็นเป้าหมายปลายทางของทุกคน

จุดเริ่มต้นโครงการอบรมธรรมทายาท......เมื่อ 30 กว่าปีก่อน ในภาคฤดูร้อนปี พ.ศ 2515. มีคนหนุ่ม 60 คน ได้ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต เอาตนเองเป็นเครื่องทดสอบ ใช้ห้องแล็ป คือ กลดหลังน้อยบนท้องนาอันเวิ้งว้าง แตกระแหงแห้งผาก ณ ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม (ปัจจุบัน คือวัดพระธรรมกาย) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมุ่งมั่นที่จะแสวงหาสัจธรรม เพื่อขจัดข้อโต้แย้งที่คลางแคลงใจเกี่ยวกับเรื่องฝึกสมาธิ หลังจากสมาทานธุดงค์ รักษาศีล 8 ฝึกสมาธิวันแล้ววันเล่า ท่ามกลางลมร้อนเดือนเมษายนในเวลากลางวัน และน้ำค้างที่หนาวเหน็บยามกลางคืน มีขี้ไต้ต่างแสงนีออน มีกลดเป็นห้องนอน และมีเสื่อกกอีก 1 ฝืน ต่างฟูกไว้พักพิง

15 วันผ่านไป เมื่อสิ้นสุดการอบรม คนหนุ่มทั้ง 60 คน แม้จะเกรียมแดด แต่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ พวกเขาได้เรียนรู้ไม่เพียงแต่สิ่งที่อยากรู้ แต่ยังเรียนรู้และได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่า ตนจะทำได้

และจากปากต่อปาก จากเพื่อนสู่เพื่อน จากพี่ถึงน้อง ถ้อยคำเชิญชวนให้เข้ารับ “การอบรมธรรมทายาท” ได้แพร่สะพัดขยายกระจายไป และแล้ว จากวันนั้นถึงวันนี้ เยาวชนอีกนับร้อยนับพัน ถึงจำนวนหมื่นในปัจจุบัน ก็ได้เข้ามาพิสูจน์ตนเอง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 การอบรมธรรมทายาทได้เพิ่มหลักสูตรเป็นระยะเวลา 2 เดือน เดือนแรกเป็นการฝึกสมาธิ ระเบียบวินัย มารยาท เพื่อเตรียมบวช ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรจนครบ จะได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ สามเณรธรรมทายาท หลังจากนั้นจะกลับไปฝึกฝนอบรมและบำเพ็ญสมณธรรมต่ออีก 1 เดือน เพื่อตอกย้ำความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ

การบวช คือการยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นสิ่งประเสริฐยิ่งของมนุษยชาติ เป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน

ฉะนั้น พระภิกษุธรรมทายาทจึงมิได้บวชอย่างที่เรียกว่า ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ใช่เป็นเพียงการไปจากบ้านเรือน และเลิกนุ่งห่มแบบฆราวาสเท่านั้น แต่เป็นการบวชทั้งกายและใจเพื่ออบรมตนให้เปี่ยมล้นด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา แม้ลาสิกขากลับไปครองเพศฆราวาส ก็ยังเป็นผู้ที่มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมที่จะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม จัดให้มีการอบรมธรรมทายาทด้วยกันหลายโครงการ เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โครงการเตรียมยุวธรรมทายาท เตรียมความพร้อมที่จะเป็นเหล่ากอสมณะในวันข้างหน้า ด้วยการฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นเยาวชนคนเก่งและดี โครงการอบรมและบรรพชาอุปสมบทพระธรรมทายาท รุ่น 63 ปี บูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ์ โครงการอบรมและบรรพชาอุปสมบทมัชฌิมธรรมทายาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการอบรมและบรรพชาอุปสมบทยุวธรรมทายาท โครงการอบรมและบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน โครงการอบรมและบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้หญิงโดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกฝน และพัฒนาตนเอง ตามหลักพุทธวิธี ด้วยโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และศูนย์รับสมัครในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โทร.0-2831-2730-2, 08-1457-4072,08-6888-8332 หรือ http:www.ibscenter.net

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010675032933553 Mins