ธุดงคสถานอุบล จัดอบรม

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2550

ธุดงคสถานอุบลราชธานี และกัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน เป็นโครงการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 – 27 มกราคม พุทธศักราช 2550 จัดให้กับนักศึกษานอกโรงเรียน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน 112 คน และโครงการที่ตามมาจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550 ให้นักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา จำนวน 265 คน

วัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นคนดีมีศีลธรรม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่พื้นฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ ได้แก่ หลักของการให้ทาน การรักษาศีล และการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา นอกจากนี้ยังฝึกให้รู้จักความเป็นผู้มีวินัย เคารพ อดทน และมีความกตัญญูกตเวที

จากการอบรมทำให้ทั้งคณะครู อาจารย์ และนักเรียน รู้สึกประทับใจกับความรู้ และการได้ฝึกฝนในเบื้องต้นนั้น เพื่อจะนำไปเป็นแบบอย่างให้กับตนเองและผู้อื่น ด้วยการนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้จริง ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามศีลธรรม เพื่อความสุขของชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018757236003876 Mins