บุญวันวิสาขบูชา

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2550

     "วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ย่อมาจาก "วิสาขบุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะเลื่อนไป เป็นวันเพ็ญกลางเดือน ๗)

วันวิสาขบูชา เป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาพุทธเจ้า ซึ่งพ้องตรงกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศยกย่องให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพระสัมมาพุทธเจ้า มหาบุรุษเอกของโลกผู้บังเกิดขึ้นมา เพื่อนำประโยชน์ใหญ่มาสู่มวลมนุษยชาติด้วยคำสอนอันเป็นความรู้สากล ที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง

ความสำคัญอันยิ่งใหญ่นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชี้ทางเพื่อกำจัดทุกข์ และบอกหนทางแห่งความสุขแก่ชาวโลก ตั้งแต่ปัจจุบันชาติ ไปจนกระทั่งถึงพระนิพพาน แม้ว่าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานถึง ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้วก็ตาม แต่อมตธรรมของของพระพุทธองค์ก็ยังคงอยู่คู่โลก และยังอำนวยประโยชน์สุขให้แก่มหาชนผู้ประพฤติปฏิบัติตามมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันแห่งมหามงคลที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าเป็นวันสำคัญในการระลึกนึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ อาทิ ทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา เพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่ตนเอง

วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับในวันดังกล่าว วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ในตอนเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นพิธีตักบาตร ในตอนสายร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน พิธีในภาคบ่ายเริ่มในเวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมบุญอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณร และในภาคค่ำเริ่มในเวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป พิธีจุดวิสาขประทีป เวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาเป็นต้นแบบแก่ผู้ได้เห็น และจักเป็นบ่อเกิดแห่งสิริมงคลในชีวิต ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสวมชุดสีขาว มาร่วมงานบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008105993270874 Mins