คัดเลือก 3 โรงเรียนดีเด่น

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2550

     กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัด “โครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ บุคลากร ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน อีกทั้งยกย่องให้กำลังใจ แก่สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้คุณธรรมได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ให้ปรากฏแก่สถานศึกษาต่าง ๆ และสาธารณชนทั่วประเทศ เพื่อถอดรูปแบบการบริหารจัดการ ของสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกแล้วขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม

โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้คุณธรรมเป็นเลิศเพียง 3 โรงเรียนจาก 266 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา สำหรับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ได้แก่

1.สถานศึกษาขนาดใหญ่

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี

2.สถานศึกษาขนาดกลาง

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี

3.สถานศึกษาขนาดเล็ก

โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 จังหวัดนราธิวาส

จากการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิต โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวเอง รู้ทันสภาวะของสังคม รวมถึงนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต ตอกย้ำความมุ่งหมายในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยการรักษาศีล 5 และนั่งสมาธิก่อนเรียน ซึ่งมีผลให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน และปรากฏผลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน การได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ จึงเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษา และถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018951682249705 Mins