สัมมนา ชมรมพุทธศาสตร์

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2550

     โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 26 และมีผู้เข้าร่วมโครงการในปี ล่าสุดมีจำนวนถึง 4,700,000 คน โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการ คือคณะกรรมการชมรมพุทธฯ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนั่นเอง

ทั้งนี้ระหว่างวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2550 คณะกรรมการชมรมพุทธ และชมรมพุทธทางก้าวหน้าทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 71 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ.ห้องบัณฑิตแก้ว อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสัมมนาคือ สร้างชมรมพุทธให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน วางแผนกิจกรรมให้เหมาะสม ตอกย้ำเป้าหมาย โดยการชี้แจงให้ทราบถึงความสำคัญ การสร้างกำลังใจในการทำงานชมรมพุทธในมหาวิทยาลัย แนะนำกิจกรรมหลักที่ชมรมพุทธทุกๆ ที่ควรดำเนินการ

ในการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การฟังธรรมเรื่องอานิสงส์คือผลแห่งความดีที่จะได้รับในการทำงานชมรมพุทธ รับฟังธรรมเรื่อง ศีล 8 และกิจวัตร 7 สำหรับบริหารงานชมรม ร่วมชมสื่อ “นำทีมอย่างไรให้ได้ผล” แนะนำวิธีบริหารแบ่งเวลาเรียน การร่วมกิจกรรม และ การฝึกตัวเป็นต้นบุญต้นแบบเพื่อเป็นคนดีที่โลกต้องการ การสาธิตการประชุมทาง MSN การ brain storm และ present เรื่องชมรมพุทธฯในฝัน

ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการชมรมสามารถทำหน้าที่ชักชวน supervisor มาปฏิบัติหน้าที่จัดการสอบทั่วประเทศ และส่งผลไปถึงการชักชวนนิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาเป็นธรรมทายาททั้งชายและหญิงได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010121202468872 Mins