อานิสงส์การทําบุญ ด้วยทองคําจากพระไตรปิฎก

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2560

อานิสงส์การทําบุญ

ด้วยทองคําจากพระไตรปิฎก

 

 

               1. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวาย แผ่นอิฐทองคํา เพื่อทำเป็นฐานเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ พระมหากัจจายนะ มีผิวพรรณวรรณะละเอียดผุดผ่องดังทองคำ

               2. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายอาสนะแก้วผลึกที่ ฉาบทาด้วย ทองชมพูนุทอันเป็นทองคำบริสุทธิ์เพื่อเป็น ที่ประทับของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้พระมหากัจจายนะ(ภพชาติในอดีต) ได้ไปเกิดเป็นเทพราชา ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบไกลถึง 100 โยชน์ และได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีฤทธิ์มาก มีนามว่า ปภัสสระ อีกทั้งได้เกิดเป็นกษัตริย์ มีรัตนะ 8 ประการ สว่างโชติช่วงทั้งกลางวันกลางคืนประดุจดวงอาทิตย์อุทัย และ เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเป็นเวลาที่ยาวนาน

               3. ด้วยอานิสงส์ที่ทำ หม้อดอกไม้ทองคำ3 ใบ ไปบรรจุไว้ในเจดีย์ทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อกราบขอขมาและระลึกถึงคุณของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ ชฎิลเศรษฐีเป็น 1 ใน 5 ของเศรษฐีที่รวยที่สุด ในสมัยพุทธกาล มีภูเขาทองคำสูง 80 ศอกเกิดขึ้นหลังบ้าน

               4. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวาย บัลลังก์ทำด้วยทองคํามีค่าแสนหนึ่งแด่พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ภพชาติในอดีตของ พระภัททิยเถระ ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 74 ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครอง พสุธา 1,000 ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 51 ครั้ง เกิดในตระกูลสูง สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติและรูปสมบัติอันเลิศ ได้บวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

               5. ด้วยอานิสงส์ที่ปลด เครื่องประดับทองคำจากคอ แล้วมอบให้ช่างทองนำไปทำอิฐทองคำร่วมสร้างเจดีย์ทองคำสูง 1 โยชน์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ อุบาสิกาเสสวดี ละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์เป็นเวลาที่ยาวนาน มีวิมานทองที่สว่างไสวใหญ่โตวิจิตรตระการตา

               6. ด้วยอานิสงส์จากการถวาย แผ่นอิฐทองคำ เพื่อบูชาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าของ พระภัททกาปิลานีเถรี(ในอดีตชาติ) ที่มีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนส้วม ให้กลับกลายเป็นมีกลิ่นจันทน์ฟุ้งออก จากกายและมีกลิ่นดอกบัวฟุ้งออกจากปาก ในภพชาติสุดท้ายพระภัททกาปิลานีเถรีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตเถรี ผู้เป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีความสามารถในการระลึกชาติได้เป็นเยี่ยม ฯลฯ

 

 

 Total Execution Time: 0.0026161313056946 Mins