จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?


แต่งตัวเข้าวัด , พุทธศาสนิกชน , ชุดขาว , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , วัฒนธรรมชาวพุทธ

      สำหรับพุทธศาสนิกชน เมื่อเข้าวัดควรแต่งกายด้วยชุดขาว หรือชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่นุ่งกางเกงหรือกระโปรงสั้นเหนือเข่า ไม่ใส่ชุดบางเกินไปจนเห็นสัดส่วน และไม่ควรสวมหมวก หรือกางร่มเมื่อเข้าไปสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์

     อีกทั้งถ้าได้ศึกษาธรรมเนียมการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม จะพบว่า..สิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกจำนวนมาก ขอยกตัวอย่างเช่น ใน พระไตรปิฎก เล่มที่ 11 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ 104 ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอุบาสกและอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาไว้ว่า...

      “...อุบาสกทั้งหลายที่เป็นสาวกของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ อุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามก็มีอยู่ อุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นสาวิกาของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์ นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ อุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามก็มีอยู่...” เป็นต้น

         ดังนั้น การใส่ชุดขาวนอกจากจะสุภาพเรียบร้อย แสดงถึงความสามัคคี และถือเป็นการเคารพให้เกียรติในพุทธศาสนสถานแล้ว ยังเป็นการสืบสานประเพณีในครั้งพุทธกาลอีกด้วย

 

 

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013350486755371 Mins