คนดีเป็นศรีเมือง

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2547

ราชาธิราชน้อม                        ในสัตย์

อำมาตย์เป็นบรรทัด                              ถ่องแท้

ฝูงราษฎร์อยู่ศรีสวัสดิ์                             ทุกเมื่อ

เมืองดั่งนี้เลิศแล้                     ไพร่ฟ้าเปรมปรีดิ์

 Total Execution Time: 0.0027359326680501 Mins