อย่านิ่งนอนนาน

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2547

 

 

บรรทมยามหนึ่งไท้                          ทรงฤทธิ์

หกทุ่มหมู่บัณฑิต                                            ทั่วแท้

สามยามพวกพาณิช                                       นรชาติ

นอนสี่ยามนั้นแล้                            เที่ยงแท้เดียรฉาน

 Total Execution Time: 0.024561516443888 Mins