ประวัติตะวันธรรม

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

ประวัติตะวันธรรม

 

 

                     พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย) เกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2487 เป็นบุตรของคุณพ่อจรรยงค์ และคุณแม่จุรี สุทธิผล ท่านมีความสนใจในพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ในช่วงระหว่างการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่านได้พบกับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ขนนกยูง หนึ่งในบรรดาศิษย์เอกของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุน (หลวงปู่วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย นับตั้งแต่นั้นมา ท่านจึงได้ฝากตัว เป็นศิษย์และทุ่มเทให้กับการศึกษาวิชชาธรรมกาย เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ท่านได้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ณ พัทธสีมา วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ โดยมีพระเทพวรเวที(ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยท่านได้รับฉายาว่า “ธัมมชโย” ซึ่งแปลว่า “ผู้ชนะโดยธรรม”

                     ต่อมา ในวันมาฆบูชาที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 หลวงพ่อธัมมชโยพร้อมด้วยคุณยายอาจารย์ฯ และหมู่คณะ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้ริเริ่มพัฒนาผืนนา จํานวน 196 ไร่ซึ่งได้รับการบริจาคจากคุณหญิงประหยัด แพทยพงศาวิสุทธาธิบดีให้กลายเป็นสํานักสงฆ์ตามระเบียบการสร้างวัด โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติ ธรรม” ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “วัดพระธรรมกาย” ที่มีชื่อเสียงทั้งทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมในอันดับต้นของประเทศไทย มีการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแพร่หลาย สําหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และมีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างไกลไปทั่วโลก

                      พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระสุธรรมยานเถร ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ต่อจากนั้นได้รับการถวายปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์

                      ปัจจุบัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งมีสาขาภายในประเทศไทยและต่างประเทศรวมกว่า 60 แห่ง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031374283631643 Mins