ฝ่ายปฏิสังขรณ์

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2560

ฝ่ายปฏิสังขรณ์

 

 

                     เนื่องจากมนุษย์ยังจําเป็นต้องอาศัยอาคารสถานที่ต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรม สําหรับทําวิชชา หรือทําหน้าที่เทศน์สอนและเผยแผ่ จึงจําเป็นต้องมีฝ่ายที่3 คือฝ่ายปฏิสังขรณ์ ที่จะทําหน้าที่สร้างถาวรวัตถุ รวมทั้งซ่อมแซมและบํารุงรักษาวัดวาอาราม เปิดโอกาสให้ฝ่ายทําวิชชาและฝ่ายเผยแผ่ทําหน้าที่ได้โดยสะดวก ฝ่ายปฏิสังขรณ์ จึงต้องรับหน้าที่นี้ซึ่งโดยมากแล้วมักเป็นผู้ที่ไม่ถนัดในการทําภาวนา การศึกษา หรือการถ่ายทอดธรรมะเพื่อเผยแผ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0088758031527201 Mins