อบรมผู้นำจริยธรรม ถวายองค์ราชา

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2549

     ธุดงคสถานพิษณุโลก ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ร่วมกันจัด “โครงการค่ายอบรมผู้นำจริยธรรมนักเรียน น้อมเกล้าฯ ถวายองค์ราชาในวโรกาสทรงครองราชย์ 60 ปี” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 100 คน จัดขึ้นที่ ธุดงคสถานพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2549

โครงการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสมุห์เชิดศักดิ์ สตฺติโชโต เป็นประธานให้การอบรม มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ จากพระอาจารย์ ที่น้อมนำความรู้ ธรรมะในพระพุทธศาสนามาอบรมให้ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับประโยชน์ที่แท้จริง ผ่านกิจกรรมร่วมต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในเรื่องการทำทาน รู้จักเกี่ยวกับศีลข้อพึงปฏิบัติและควรละเว้นของมนุษย์ การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา รวมไปถึงในภาคปริยัติคือการเรียนรู้ในคำสอนของพระพุทธศาสนา ในเรื่อง กฎแห่งกรรม พระคุณบิดามารดา และข้อปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธ ที่เป็นแบบแผนแห่งบุญ ความดีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

พร้อมกันนี้ นักเรียนยังได้มีโอกาสรับชมสื่อธรรมะจาก DMC คือ เป็นการเผยแพร่ธรรมะผ่านจานดาวเทียม สื่อสีขาวที่ให้สาระตลอด 24 ชั่วโมง มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะทั้งสิ้น สามารถรับชมเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ทุกเพศทุกวัย และเมื่อผู้เข้าอบรมรับชมแล้ว จึงทำให้ได้ความรู้และมีความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากยิ่งขึ้น

การให้ความสำคัญโดยการแนะนำสิ่งดีๆ ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมปลายเหล่านี้ มุ่งประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ฝึกฝน จนเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไปทั้งแก่ตนเอง คนรอบข้าง ตลอดจนสังคมที่ตนต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยจะนำสิ่งที่ดีต่างๆ ที่ตนได้รับมาไปปฏิบัติเผยแพร่ให้ขยายกว้างยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

 

โดย..วรกานต์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010692675908407 Mins