แทงตลอดในภพภูมิ

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2560

แทงตลอดในภพภูมิ

 

 

                              เมื่อคุณยายมีโอกาสศึกษาวิชชา 3 ตามหลักวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว

                              ท่านได้เห็นเรื่องราวต่างๆ ตลอดนิพพาน ภพสามและโลกันตร์ เป็นภาพเรื่อยไป พร้อมกับญาณทัสนะที่ขยายครอบคลุมทั้งหมด ท่านสามารถเห็นเป็นภาพได้เช่นเดียวกับที่เราเดินทางจากบ้านมายังที่ทํางานแล้วเห็นภาพของคน สัตว์สิ่งของ ต้นไม้และสิ่งต่างๆที่ตามนุษย์สามารถเห็นได้ เป็นภาพเหตุการณ์จริง ที่ย้อนมาฉายให้เห็น เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้และความเข้าใจ

                              หลวงพ่อเองมาไม่ทันได้พบพระเดชพระคุณหลวงปู่ แต่ยังมีโอกาสได้พบคุณยายซึ่งเป็นหนึ่ง ในบรรดาศิษย์เอกของท่าน และยังมีบุคคลในยุคต้นวิชชาอื่นๆ ซึ่งในเวลานั้นก็อายุมากกันแล้ว เมื่อได้เข้าวัดปากน้ําใหม่ๆ ก็อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายมาก อยากเข้าไปนั่งใกล้ผู้ที่เคยใกล้ชิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ เพื่อฟังเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของท่าน คําว่าอัศจรรย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความขลัง แต่อัศจรรย์ว่าท่านเข้าไป ค้นพบเรื่องราวความจริงภายในได้อย่างไร จนกระทั่งนํามาเปิดเผยว่าตัวเรามีสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ ภายใน ตรงตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เกิดความมั่นใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงความสุขที่แท้จริง

                               ในยุคปัจจุบัน ไม่ค่อยมีใครกล้ายืนยันเรื่องชีวิตในปรโลกและภพภูมิต่างๆ ส่วนมากจะมีในสมัย พุทธกาลซึ่งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เกี่ยวกับการทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ประกอบเหตุอย่างนี้จะต้องมีผลอย่างนั้น มีนรก มีสวรรค์มีภพภูมิของเปรต อสุรกายสัตว์เดรัจฉาน มีอบายภูมิ 4 เป็นที่เสวยผลแห่งวิบากกรรมที่กระทําด้วยกาย วาจา ใจ ในยามที่อกุศลเข้าสิงจิต

                               สิ่งที่เราคิด พูด ทํา ไม่ว่าดีหรือชั่ว ล้วนมีผลทั้งสิ้น เป็นผังสําเร็จติดอยู่ในกลางกาย เมื่อถึงเวลาหลุดออกจากกายหยาบแล้ว ภพภูมิอันเหมาะสมที่มีอายตนะตรงกันก็จะดึงดูดเราไปทันที ตามกําลังบุญและกําลังบาปภายในตัว บ้างก็อาจจะมีชาวสวรรค์มาเชื้อเชิญไปหรือมีเจ้าหน้าที่ยมโลกมาควบคุมตัวไป ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีอายตนะตรงกับภพภูมิใดเราก็จะได้ไปยังสถานที่ตรงนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นความจริง มิใช่เพียงความรู้ ซึ่งการจะรู้แจ้งเห็นจริง ในภพภูมิต่างๆ ทั้งนิพพาน ภพสาม และโลกันตร์ต้องอาศัยวิชชาธรรมกายในการพิสูจน์

                                คุณยายสามารถเห็นได้หมดทั้งนิพพานภพสาม โลกันตร์และตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล สิ่งนี้เป็นเรื่องอจินไตย คือเหลือวิสัยที่จะนึกคิด แต่ก็เป็นไปได้ตามกําลังบารมีของท่าน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0050955335299174 Mins