พิสูจน์นรก สวรรค์

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2560

พิสูจน์นรก สวรรค์

 

 

                          เมื่อมีใครสักคนหนึ่งยืนยันว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงก็จะทําให้หิริโอตตัปปะบังเกิดขึ้นในใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟัง หิริโอตตัปปะ หมายถึงความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป เป็นธรรมที่คุ้มครองโลกให้เกิดสันติสุข ดังนั้นผู้ที่ยืนยันเรื่องนรกสวรรค์และกฎแห่งกรรมนี้จึงสําคัญมาก และกว่าจะยืนยันได้ก็ต้องเป็นผู้ที่พิสูจน์มาแล้วด้วยตนเอง

                          พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายและคุณยายซึ่งเป็นผู้สืบทอดวิชชา สามารถพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้แล้วด้วยตัวของท่านเอง นอกจากนี้ยังนํามาสอนให้ผู้อื่นรู้เห็นและพิสูจน์ตามได้อีกด้วย วิชชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นพบนี้ทําให้เรามีความมั่นใจในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอบายภูมิ ทําให้เกิดหิริโอตตัปปะ และมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนขึ้น ทําให้รู้ว่าควรดําเนินชีวิตอย่างไรให้ถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์

                          วิชชาธรรมกายจึงเป็นวิชชาที่ช่วยให้เห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่ง ทั้งเรื่อง นรก สวรรค์ ก็เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ตามพุทธวิธี หากเรานํากล้องดูดาวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาส่องแล้วบอกว่านรก สวรรค์ไม่มี ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ เพราะว่าการจะเห็นนรก สวรรค์ได้ต้องใช้เลนส์ใจ เลนส์สําหรับดูดาว ไม่สามารถเห็นได้ ยิ่งมีการสรุปว่า เลนส์นี้สามารถส่องให้เห็นดาวได้ แต่ส่องให้เห็นนรก สวรรค์ไม่ได้แสดงว่านรก สวรรค์ไม่มีจริงนั้น ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการจะสรุปว่าเรื่องนรก สวรรค์นี้ เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ก็เป็นสิ่งไม่ควร เพราะความจริงคือเขายังไม่ได้พิสูจน์เท่านั้น

                          การไปนรกสวรรค์ถือว่าเป็นเรื่องเล็กและเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับผู้ทําวิชชาธรรมกาย พวกเราควรดีใจว่าเราได้มาอยู่ในยุคที่สามารถพิสูจน์พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นบันทึกคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยตัวเอง ความจริงทั้งหลายล้วนมีอยู่แล้ว ที่เหลือจึงขึ้นอยู่กับเราว่าเลือกที่จะเชื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ หรือเลือกที่จะไปเห็นด้วยตัวเอง ตอนละโลกไปแล้ว แต่ถ้าไปเห็นตอนละโลกแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก เราจึงควรเชื่อตอนเป็นโดยเร่งสั่งสมบุญแล้วไปพิสูจน์ด้วยตัวเองจะดีที่สุด

                           มนุษย์ทุกๆ คนล้วนมีอุปกรณ์ในการพิสูจน์นรก สวรรค์อยู่ภายในตนเอง นั่นคือการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว หากเราทําได้แล้ว การไปเยือนนรกสวรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยอีกต่อไปผู้มีบุญที่เข้าถึงวิชชาธรรมกายแล้วล้วนสามารถยืนยันว่าทําได้จริง เป็นการพิสูจน์ทราบตามหลักพุทธวิธี

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024951084454854 Mins