มีอะไรในโรงงาน

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2560

มีอะไรในโรงงาน

 

 

                        คําว่า “โรงงานทําวิชชา” หมายถึง แหล่งค้นคว้าและศึกษาวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นสถานที่ ชุมนุมของผู้มีบุญ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําเป็นผู้สอน ภายในโรงงานทําวิชชาจะมีฝากั้น แยกระหว่างพระและอุบาสิกา ทําให้ไม่สามารถมองเห็นหรือไปมาหาสู่กันได้แต่จะมีช่องเล็กๆ เจาะเอาไว้เพื่อให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ส่งเสียงผ่านเข้ามาเพื่อถ่ายทอดวิชชาธรรมกายและสั่งงาน

                        คุณยายเล่าว่า ผู้ที่ทําวิชชาอยู่ในนั้นจะนั่งนิ่ง ต่อวิชชากันไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ําวิชชา ไม่ซ้ําเรื่องราว โดยผู้ทําวิชชาไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากทําใจหยุดนิ่ง เรียนด้วยพระธรรมกายภายใน เรียนธรรมปฏิบัติโดย ไม่ต้องเปิดหนังสือหรือตําราใดๆ นั่งหลับตาด้วยกันเฉยๆ แล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะถ่ายทอดความรู้ให้การศึกษาและค้นคว้าวิชชาธรรมกายนั้นจะทํากันตลอดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 4 รอบคือ กลางวัน 2 รอบ รอบละ 6 ชั่วโมง และกลางคืนอีก 2 รอบ รอบละ 6 ชั่วโมง โดยผู้ทําวิชชาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มสลับกันทําหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

                        เมื่อเข้าไปใหม่ๆ ผู้ทําวิชชาจําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนว่ามาทําไม มาทําอะไร มีภารกิจอะไร ถ้าหากพระเดชพระคุณหลวงปู่ถามขึ้นว่า มาทําไม มาจากไหนผู้ทําวิชชาจะสามารถตอบได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในตัวแล้วเท่านั้น หากหลวงปู่วัดปากน้ํา ซักถามสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทุกคนจะต้องตอบให้ได้อย่าง ถูกต้องด้วยญาณทัสนะหรือความรู้ที่ได้จากการทําใจหยุดนิ่งเท่านั้น ไม่ใช่คําตอบจากการคิดหรือด้นเดา

                        เมื่อคุณยายเข้าสู่โรงงานทําวิชชาแล้ว ท่านก็ได้รับถ่ายทอดวิชชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําด้วยวิธีซักถามพูดคุย ตรวจสอบประสบการณ์ภายใน โดยคําถามจะมีความลุ่มลึกยิ่งๆ ขึ้นไปตามลําดับ เมื่อคุณยายตอบคําถามได้ถูกต้องพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะพูดภาษาพ่อกับลูกว่า “เอ้อ...มันต้องอย่างนั้นสิวะ” เป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยมา

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011804000536601 Mins