คุณยายสอนตัวเอง

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2560

คุณยายสอนตัวเอง

 

 

                  เมื่อคุณยายได้มาอยู่ที่วัดปากน้ําแล้ว ท่านก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชชาธรรมกายอย่างเอาจริงเอาจัง แม้จะมีสิ่งที่ชวนให้หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน รําคาญ ขัดเคืองใจอยู่บ้าง แต่ท่านก็ไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นเลย ท่านตระหนักดีว่าท่านต้องทําหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างกับนักเรียนคนแรก ซึ่งก็คือตัวของท่านเอง ท่านสอนตนเองว่าเรามาอยู่วัดปากน้ํานี้ ต้องอดทน อดกลั้นอดออมในทุกสิ่งทุกอย่าง และในหัวใจก็ควรมีแต่ธรรมะและครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชชาให้เท่านั้น ส่วนเรื่องอื่นถือเป็นเรื่องเล็กคุณยายสอนตัวเอง

                   นอกจากนี้คุณยายยังสอนตัวเองอีกว่า เราเกิดมาแสวงหาความสุข ซึ่งความสุขและความทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรา ดังนั้นไม่ว่าใครจะพูดจากระทบกระแทกหรือแสดงอากัปกิริยาที่ไม่น่าพึงใจกับท่าน ท่านก็ไม่ได้รับเอาไว้ไม่เคยถือสาหรือนํามาเป็นอารมณ์แต่อย่างใดท่านมุ่งที่จะศึกษาวิชชาธรรมกายเพียงอย่างเดียว เนื่องจากท่านมาอยู่วัดปากน้ําเพื่อศึกษาวิชชาธรรมกายบุคคลเพียงผู้เดียวที่ท่านต้องนํามาใส่ใจคือหลวงปู่วัดปากน้ําผู้เป็นครูบาอาจารย์ของท่าน หากหลวงปู่วัดปากน้ําสั่งงาน ใช้สอย หรือซักถามเกี่ยวกับธรรมะท่านก็จะต้องค้นคว้าหาคําตอบมาให้ได้นี้คือภารกิจที่อยู่ในใจของคุณยายมาโดยตลอด

                    ด้วยเหตุนี้เอง ใจของคุณยายจึงสว่างไสว และท่านก็สมหวังในการศึกษาวิชชาธรรมกาย ท่านเคยสอนหลวงพ่อบ่อยๆ ว่า ให้มองข้ามข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์บ้าง เพื่อให้ใจของเราเบาสบายและนําความสบายนั้นมาปฏิบัติธรรม จะได้เข้าถึงธรรมและสมหวังในชีวิตได้โดยง่าย ถ้าเราติดในข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัว เราจะมีแต่ความกลัดกลุ้มใจ ยิ่งเราปรุงแต่งความคิด ก็จะเป็นการขยายความทุกข์มากขึ้น เมื่อความทุกข์ขยายตัว ใจก็จะหนัก ขุ่นมัว รุ่มร้อน และห่างไกลการเข้าถึงธรรมยิ่งขึ้นไปอีก

                   เมื่อคุณยายสอนตัวเองได้ดังนี้ท่านจึงไม่เคยมีเรื่องมีราวหรือถือสาหาความใคร ท่านมีแต่ความเมตตาโอบอ้อมอารีกับผู้อื่น จึงเป็นที่รักของทุกคนใครจะว่าอย่างไรท่านก็เฉยๆ นิ่งๆ เป็นปกติท่าน หมั่นสอนตัวเองให้อดทนอดกลั้นอยู่เสมอ ท่านจึงมีตบะ อีกทั้งยังมีศีลและธรรม ข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามและศีลาจารวัตรทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่ในตัว ใจของท่านไม่ได้ผูกพันกับสิ่งใดในโลก นอกไปจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการตอบคําถามของพระเดช พระคุณหลวงปู่ที่ต้องอาศัยความรู้จากการทําใจหยุดนิ่งเท่านั้น

 

...คุณยายสอนตัวเอง...

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016188736756643 Mins