ดวงธรรม

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

ดวงธรรม
 

         ธรรมเป็นดวง เป็นดวงเหมือนกัน เป็นดวงใหญ่เล็กตามส่วน ดวงอย่างขนาดเล็กก็มี ดวงขนาดใหญ่ก็มี ขนาดกลางก็มี มีดวงเหลือที่คณานับในเรื่องดวงธรรม  

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ ใสเหมือนกระจกคันฉ่อง สองเงาหน้านั่นดวงธรรม 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียด  ๒ เท่าฟองไข่แดงของไก่ ใสอีก 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์  ๓ เท่าฟองไข่แดงของไก่ ใสอีกเหมือนกันแบบเดียวกัน ใสหนักขึ้นไป 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์ละเอียด  ๔ เท่าฟองไข่แดงของไก่ ใสหนักขึ้นไป 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหม ๕ เท่าฟองไข่แดงของไก่ ใสหนักขึ้นไป 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหมละเอียด  ๖ เท่าฟองไข่แดงของไก่ ใสหนักขึ้นไป 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหม  ๗ เท่าฟองไข่แดงของไก่ ใสหนัก ขึ้นไป 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหมละเอียด  ๗ เท่าฟองไข่แดงของ ไก่ ใส่หนักขึ้นไป 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรม เท่าหน้าตักของธรรมกาย หน้าตักธรรมกายกว้างแค่ไหน ดวงธรรมที่ทำให้เป็น ธรรมกายก็ใหญ่แค่นั้น   

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทำละเอียด  ๕ วา วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๕ วา กลมรอบตัว ธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรมละเอียด  

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระโสดา ๕ วา วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง 5 วา กลมรอบตัว 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระโสดาละเอียด ๑๐ วา วัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระสกทาคา ๑๐ วา กลมรอบตัว 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระสกทาคาละเอียด  ๑๕ วา กลมรอบตัว 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระอนาคา  ๑๕ วา กลมรอบตัว 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระอนาคาละเอียด  ๒๐ วา กลมรอบตัว 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัต  ๒๐ วา กลมรอบตัว 

         ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระอรหัตละเอียด  ๒๐ วา  กลมรอบตัว กว้างหนักออกไปหนักออกไป นี่ดวงธรรมใหญ่อย่างนี้ 

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "เกณิยานุโมทนาคาถา"
๑๑ เมษายน ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012794335683187 Mins