ไม่ประมาทในธรรม

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

ไม่ประมาทในธรรม
 

         การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายนะอะไรบ้าง ไม่ประมาทในการละความชั่ว ทำความดีให้เกิดมีไม่ประมาทในความเห็นผิด ทำความเห็นถูกให้บังเกิดมี ไม่ประมาทในความทุจริต ทำความสุจริตให้บังเกิดมี 

         การไม่ประมาทนั้นจบพระไตรปิฎกคือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก ปรมัตถปิฎก ความดีมากน้อยเท่าใดรวมอยู่ในความไม่ประมาทสิ้น ความชั่วมีมากน้อยเท่าใดรวมอยู่ในความประมาทสิ้น คำว่าไม่ประมาทคำเดียวเท่านั้นจบสกลพุทธศาสนา 

        มีคำรับรองอยู่ว่า พระบรมศาสดาทรงรับสั่งด้วยพระองค์เองว่า รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในพื้นชมพูทวีป รอยเท้าสัตว์ใดจะไปใหญ่กว่ารอยเท้าช้างไม่มีรอยเท้าอื่นย่อมประจุลงในรอยเท้าช้างทั้งสิ้น 

        แม้ฉันใดก็ดี ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี้ได้ชื่อว่า ครอบไว้ซึ่งความดีในสกลพระพุทธศาสนาหมดทั้งสิ้น ความไม่ประมาทนี้ก็ย่อมครอบงามในสากลโลกทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนี้เป็นข้อสำคัญนัก 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "มงคลคาถา"
๑๘ เมษายน ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019708784421285 Mins