แถลงการณ์ เรื่อง ธุรกิจน้ำเมาขาดคุณสมบัติในการเข้าตลาดหุ้น

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2548

 

ข้อกฎหมายในการพิจารณาธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี ดังนี้

. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้มีประกาศที่กจ.๑๒/๒๕๔๓ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หมวด ๒ ส่วนที่๑ การขอและการอนุญาต ข้อ ๑๓ (๔) (ก) ได้กำหนดคุณสมบัติของธุรกิจที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯไว้ว่า จะต้องมี “ธุรกิจหลักเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

แต่น้ำเมาเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อสังคมมหาศาล) ดังนี้

- ๗๒.๗% ของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนดื่มน้ำเมาก่อนเกิดเหตุ

- ๕๙.๑% ของผู้ก่อคดีทำลายทรัพย์สินดื่มน้ำเมาก่อนก่อคดี

- น้ำเมาเป็นสาเหตุถึง๕๔.๓% ของคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและข่มขืนกระทำชำเรา

- ๒๐.๘% ของผู้กระทำความผิดทำร้ายร่างกาย ดื่มน้ำเมาก่อนก่อเหตุ

- ผู้หญิงและเด็กวันละนับล้านคนถูกทุบตีจากพ่อบ้านที่เมามาย

ขณะเดียวกันผู้บริโภคน้ำเมาเป็นประจำ๕๑.๒% มีความเครียดรุนแรง ๔๘.๖% ซึมเศร้าในระดับควรพบแพทย์ และถ้าบริโภคจนติดมี๑๑.๙% อยากฆ่าตัวตายและ ๑๑.๓% อยากฆ่าผู้อื่น นอกจากนี้น้ำเมายังเป็นสาเหตุของโรคร้ายกว่า ๕๐ ชนิด เช่น ตับแข็ง มะเร็งทางเดินอาหาร และสมองเสื่อมอีกด้วย

แม้ในทางเศรษฐกิจ จากการวิจัยพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียกำลังผลิต(Productivity lost) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและค่าเสียหายรวมรายจ่ายของรัฐจากอาชญากรรมและความรุนแรงที่มีสาเหตุจากการดื่มน้ำเมา สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า ๕ แสนล้านบาท)

๑) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ธุรกิจสุรากับตลาดหลักทรัพย์, ๒๕๔๘

๒) รศ.นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม, นพ.บัณฑิต ศรไพศาลและดร.พิมพา ขจรธรรม, ประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ๒๕๔๗

ดังนั้น เมื่อธุรกิจน้ำเมาส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากมายตามสถิติข้างต้น จึงขาดคุณสมบัติที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

๒. มติก.ล.ต. ปี ๒๕๓๘ ที่ผู้พยายามนำธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหุ้นมักอ้างถึง ก็อนุญาตเพียงไวน์และเบียร์ ไม่ได้อนุญาตให้ธุรกิจเหล้า เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด แต่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ที่ต้องการเข้าตลาดหุ้น นอกจากผลิตเบียร์แล้วยังผลิตเหล้าด้วย ทั้งเหล้าแม่โขง เหล้าแสงโสม เหล้าหงส์ทอง เหล้าหงส์ทิพย์ เหล้าหงส์ชัย เหล้าหงส์รุ้ง เหล้าหงส์เพชร เหล้าขาว จึงเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ เพราะ ก.ล.ต.ไม่เคยอนุญาตให้ธุรกิจเหล้าเข้าตลาดหลักทรัพย์

๓. แม้ตัวมติก.ล.ต.ปี ๒๕๓๘ เอง ก็ย่อมไม่อาจไปขัดกับประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ปี ๒๕๔๓ ที่กำหนดให้บริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์จะต้องมี “ธุรกิจหลักเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ดังกล่าวแล้วข้างต้น เพราะศักดิ์และสิทธิ์ของประกาศย่อมสูงกว่ามติ เหมือนกฎกระทรวงจะไปแย้งกฎหมายไม่ได้ กฎหมายก็ไปแย้งรัฐธรรมนูญไม่ได้ ดังนั้นธุรกิจเบียร์และไวน์ก็จะต้องห้ามเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วย เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ปี ๒๕๔๓

๔. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ต.ล.ท.) เอง ก็ได้มีมติครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๔๘ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ความว่า “จากการพิจารณาของคณะกรรมการตลท.ซึ่งได้ศึกษาเกณฑ์การรับหลักทรัพย์และเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ของกลต.และมีความเห็นตรงกันว่า ในการอนุญาตให้มีการเสนอขายหลักทรัพย์และนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น มิได้จะพิจารณารับหลักทรัพย์ของธุรกิจทุกประเภท โดยจะปฏิเสธประเภทธุรกิจที่ไม่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม หรือมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่ำ อาทิ ธุรกิจยาสูบ การค้าอาวุธ การพนันเสี่ยงโชค เป็นต้น”

เพราะฉะนั้นเป็นที่ชัดเจนว่า กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจใดจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่ อยู่ที่ว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือไม่? ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ปี ๒๕๔๓ ซึ่งธุรกิจน้ำเมาขาดคุณสมบัติชัดเจนดังกล่าวแล้วในข้อ ๑

 

จึงขอวิงวอนให้คณะกรรมการก.ล.ต.ได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีมติที่ชัดเจนว่าไม่รับธุรกิจน้ำเมาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามประกาศกจ.ที่ ๑๒/๒๕๔๓ ดังกล่าว เพื่อสร้างความกระจ่างชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคมไทยต่อไป

และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โปรดอย่าย่ำยีหัวใจของชาวพุทธ ช่วงเข้าพรรษาเป็นเทศกาลทำความดี เขาชวนกันงดเหล้าเข้าพรรษา ถ้าหากดึงดันจะเดินเรื่องเอาธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเข้าพรรษา ก็เท่ากับเป็นการหยามน้ำใจชาวพุทธกันเกินไป เหยียบย่ำไม่ดูฤดูกาลกันแล้ว พลังชาวพุทธทั่วประเทศไม่ยินยอมอย่างแน่นอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า

“พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ

พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

พึงสละชีวิต เพื่อรักษาธรรม”

 

sp480905.gif

(พลตรีจำลอง ศรีเมือง)

ประธานกองทัพธรรมมูลนิธิ

ผู้ประสานงานศาสนิกชน ๖๗ องค์กรและ๑๗๒ องค์กรเครือข่ายงดเหล้า

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098988215128581 Mins