ให้อย่างไร ย่อมได้อย่างนั้น

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2547

ให้อย่างไร ย่อมได้อย่างนั้น

“ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ
ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ
ผู้ให้ของดี ย่อมได้ของดี
ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมถึงฐานะอันประเสริฐ”

 

องฺ. ปญฺจก.

 Total Execution Time: 0.013937950134277 Mins