มหากตัญญู บูชาครูธรรมกาย ๘๘ ปี

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2548

นับย้อนไปเมื่อคืนเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ เป็นวันที่

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านมุ่งปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งบรรลุธรรม ด้วยเส้นทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา เป็นการดำเนินจิตมุ่งเข้าไปภายในจากศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือแห่งตน นิ่งดิ่งเข้าไปกลางกายตามลำดับ จนกระทั่งเข้าถึง “ธรรมกาย” เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม -อันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นแห่งทุกข์ได้ในที่สุดของทุก ๆ สรรพชีวิต

เออ มันยากอย่างนี้นี่เอง ถึงไม่บรรลุกัน ความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้ ต้องรวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน เมื่อหยุดแล้วจึงดับ เมื่อดับแล้วจึงเกิด…”

วาทะเมื่อค้นพบแล้ว จากความวิริยะอุตสาหะ ตลอดเวลา ๑๑ พรรษาในชีวิตสมณะที่มุ่งอุทิศชีวิต แสวงหาความรู้อันสะอาดบริสุทธิ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นความรู้ที่แท้จริงอันประเสริฐ ซึ่งสูญหายไปหลังจากพุทธปรินิพพาน ๕๐๐ ปี

นับเป็นการค้นคว้าที่สำคัญและยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ ในการนำพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายกลับคืนมาถึงเราได้อีกในครั้งนั้น ซึ่งมิใช่เรื่องง่าย และเมื่อเข้าถึงแล้วท่านยังมีมหากรุณาใหญ่นำออกเผยแผ่แบ่งปันความรู้นั้นต่อให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกโดยถ้วนหน้า ด้วยการศึกษาค้นคว้าที่ยิ่งค้นก็ยิ่งแตกฉานเชี่ยวชาญ เพียรพร่ำสอนอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย กระทั่งมีผู้ปฏิบัติจริงจนรู้เห็นธรรมตามมาอีกมากมาย เป็นประจักษ์พยานยืนยันได้ถึงสิ่งที่ท่านได้ค้นพบและปฏิบัติตามต่อกันมาจนเข้าถึงได้นั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วในพระพุทธศาสนานี้

การเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวนั้น คือการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในที่มีกันอยู่แล้วด้วยกันทุก ๆ คน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรืออยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วล้วนต้องมีกันทั้งนั้น พระรัตนตรัยนั้นหมายถึงเป็นทั้งที่พึ่ง ที่ระลึกอันสูงสุดอย่างแท้จริง โดยผู้สามารถรู้ซึ้งได้คือผู้ปฏิบัติตามจนเข้าถึงได้จริง

ดังนี้ นับได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นผู้มีพระคุณอันจะนับจะประมาณมิได้ต่อชาวโลก ที่ท่านได้นำพาให้มหาชนได้กลับมารับรู้ได้เห็นในสิ่งที่ถูกต้องเที่ยงแท้ ในคุณค่าแห่งธรรมะที่มีกันอยู่แล้วภายในตน เพราะหากไม่ได้จากมหากรุณาใหญ่ของท่านแล้ว ใครเล่าคือบุคคลเริ่มต้นอันจะชี้ให้เรามีโอกาสได้รู้ได้เห็นตามหนทางสว่างได้ในวันนี้ ?

และในปีนี้ เป็นปีที่ ๘๘ แล้วนับจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้นำชีวิตเป็นเดิมพัน ค้นพบวิชชาธรรมกาย ชี้แนะเผยแผ่สืบต่อ ซึ่งทั้งแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคำสอนของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในวิชชาธรรมกายที่เปรียบเสมือนมรดกอันมีค่ายิ่ง ที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่ศิษยานุศิษย์ และต่อชาวโลกทั้งมวล

ด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ แม้จะหาสิ่งทดแทนได้ยากยิ่ง ดังนี้เหล่าศิษยานุศิษย์ต่างร่วมระลึกได้ด้วย จากการจัดปฏิบัติบูชาครูที่ทำกันมาอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาดแล้ว

และนับจากในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ที่ได้รวมใจกันสถาปนารูปหล่อทองคำขนาดเท่าครึ่งของตัวจริง เพื่อเป็นการบูชาธรรมท่านเมื่อครั้งท่านอายุครบ ๑๑๐ ปี เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ในปีนี้ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จะเป็นวาระโอกาสอันพิเศษสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากจะได้พร้อมใจกันจัดพิธีบูชาครูธรรมกาย ด้วยการทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา การทำพิธีไหว้ครูธรรมกาย เพื่ออุทิศถวายท่านแล้ว

ยังพร้อมใจกัน ทำพิธีจัดสร้าง “มหารัตนบัลลังค์สิริราชธาตุ” เพื่อไว้รองรับรูปหล่อทองคำขนาดเท่าครึ่งตัวจริงของท่าน ที่ได้จัดสร้างจนเสร็จเรียบร้อย เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาแล้วนั้น โดยในที่สุดจะได้นำรูปหล่อทองคำของท่านไปประดิษฐานไว้บนมหารัตนบัลลังค์สิริราชธาตุในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี สถิตย์ไว้เป็นที่สง่างาม เป็นที่ให้ได้สักการะบูชา ตามระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ รวมทั้งให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามแบบอย่างท่าน และจักได้รู้เห็นถูกต้องเป็นจริงตามท่านได้ต่อไปในที่สุด

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ นี้ เป็น“วันมหากตัญญู บูชาครูธรรมกาย ๘๘ ปี “ ที่วัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมงานบุญตั้งแต่เช้าจรดเย็น จึงขอเรียนเชิญลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ทุก ๆ ท่าน เข้าร่วมพิธีบุญในวันดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในโอกาสพิเศษสำคัญยิ่งนี้กันอีกครั้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

 

สุมินต์ตรา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014426827430725 Mins