ทำดีเถิด ประเสริฐนัก ผู้รักตน

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2562

ทำดีเถิด ประเสริฐนัก ผู้รักตน
ดีส่งผล ความสุข สำเร็จหมาย
ดีคุ้มครอง ป้องกัน ภยันตราย
ดีดลเสน่ห์ หญิงชาย ให้หล่องาม
องค์พุทธะ แสดงธรรม ชี้นำสติ
นัยหลัก “ศีล สมาธิ ปัญญา” สาม
อริยทรัพย์ เชิดชีวิต และติดตาม
จงพยายาม ฝึกหัด ปฏิบัติเทอญ
๒๘ มี.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.013822750250498 Mins