เรื่องจำเป็นที่พระอุปัชฌายะจะต้องดู

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2562

เรื่องจำเป็นที่พระอุปัชฌายะจะต้องดู


เรื่องจำเป็นที่พระอุปัชฌายะจะต้องดู

พระอุปัชฌายะควรดูเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วย คือ

        ๑.พระมหาสมณาณัติ กำหนดเขตอุปัชฌายะ (แถลงการณ์คณะสงฆ์เล่ม ๔ หน้า ๗๙)

        ๒.ประกาศให้ผู้อุปสมบทในวัดนั้นๆ ถืออุปัชฌายะถูกระเบียบ (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๑ หน้า ๒๙๒)

        ๓.พระดำรัสของสมเด็จพระมหาสมณะฯ เตือนพระอุปัชฌายะทั้งหลาย (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๑ หน้า ๑๕๖)

        ๔. พระดำรัสของสมเด็จพระมหาสมณะฯ ทรงปรึกษาวิธีอุปสมบท (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๑ หน้า ๒๓๗)

        ๕. พระมหาสมณศาสน์ถึงเจ้าคณะรองหนกลาง ผู้บัญชาการคณะมณฑลนครชัยศรี เรื่องกำหนดโทษพระมหาเกิด วัดพันธุวงศ์ เมืองสมุทรสาคร ผู้ตั้งตนเป็นอุปัชฌายะเอาเอง (แถลงการณ์คณะสงฆ์เล่ม ๑ หน้า ๓๗๗)

        ๖. พระมหาสมณศาสน์ถึงเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี ปรารภจำนวนสงฆ์ทำอุปสมบทกรรม (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓ หน้า ๓๗๔)

        ๗. พระมหาสมณศาสน์ถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ปรารภคนในบังคับต่างประเทศจะอุปสมบทเป็นภิกษุ (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓ หน้า ๘๗)

        ๘. พระมหาสมณศาสน์ถึงเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช ปรารภผู้ใหญ่บรรพชาเป็นสามเณร (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๒ หน้า ๓๑๑)

        ๙. พระมหาสมณวินิจฉัย เรื่องพระจรวัดกะบัง จังหวัดพิษณุโลกตั้งตัวเป็นอุปัชฌายะเอาเอง พระสมุห์อิ่ม เจ้าอาวาสสนับสนุน (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๗ หน้า ๙๑)

        ๑๐. พระมหาสมณวินิจฉัย ในวิธีให้อุปสมบทบางอย่าง ของธรรมยุตติกนิกาย (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๑ หน้า ๒๓๑)

        ๑๑. พระมหาสมณวินิจฉัย วิวาทาธิกรณ์ เรื่องวิธีอุปสมบทที่เมืองระนอง (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕ หน้า ๔๕๔)

        ๑๒. ลิขิตเจ้าคณะปลัด มหาสังฆปริณายก ถึงพระครูสุวรรณมุนีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีอ้างรับสั่งยกเจ้าอธิการใหม่ วัดเขาทะโมน จากตำแหน่งอุปัชฌายะชั่วคราวเพราะอุปสมบทภิกษุ แล้วปล่อยไปต่างวัดในวันนั้น (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕ หน้า ๑๒๙)

        ๑๓. เรื่องอุปสมบท อันมิชอบด้วยกฎหมาย (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓ หน้า ๑๑๖)

        ๑๔. ข่าวตั้งอุปัชฌายะ มีอธิบายถึงประเภทอุปัชฌายะ (แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓ หน้า ๒๖๑)

        ๑๕. สังฆาณัติ ระเบียบพระอุปัชฌายะ พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มีบัญญัติประเภทพระอุปัชฌายะ การแต่งตั้งพระอุปัชฌายะ คุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์, การระงับหน้าที่พระอุปัชฌายะ การพ้นจากตำแหน่งหน้าที่อุปัชฌายะ, โดยละเมิดสังฆาณัติ) 

 Total Execution Time: 0.0011350830396016 Mins