มาถูกทาง.

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2563

 

มาถูกทาง.

               เห็นพ่อสอนลูกให้กล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง อาราธนาศีล 5 และบูชาพระรัตนตรัย เป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นการปลูกฝังศีลธรรมที่ถูกต้อง เป็นทางมาของอริยทรัพย์ เป็นทางมาของความสุข เป็นทางไปสู่สุคติและบรมสุขในที่สุด.

                การรักษาศีล 5 คือ การรักษาความปกติของมนุษย์ ศีล 5 หลักปฎิบัติสากลของสรรพสัตว์ในสังสารวัฎ ที่ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม

               พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้แจ้ง เห็นจริง เห็นการไปเกิดมาเกิดของสรรพสัตว์ในภพสาม พบว่า มหานรก 5 ใน 8 ขุม เกิดขึ้นมารองรับผู้ที่ทำผิดศีล 5 เป็นนิตย์ ทำผิดเป็นอาจิณกรรมนั้นเอง ตั้งแต่ สัญชีวมหานรก ผิดศีลข้อที่ 1  ฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์, กาฬสุตตมหานรก ผิดศีลข้อที่ 2  ขโมยลักทรัพย์, สังฆาฏมหานรก ผิดศีลข้อที่ 3  ประพฤติผิดในกาม, โรรุวมหานรก ผิดศีลข้อที่ 4 โกหก พูดเท็จ, มหาโรรุวมหานรก ผิดศีลข้อที่ 5 ดื่มเสพ สิ่งมึนเมา.

                พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ใน พราหมณธัมมิกสูตร ตอนหนึ่งว่า  แต่ก่อนนั้นมีโรคร้ายอยู่เพียง 3 ชนิด คือโรคความอยาก โรคความหิว และโรคชรา เพราะการทำร้ายเบียดเบียนปศุสัตว์ การฆ่าสัตว์บูชายัญ จึงทำให้แพร่โรคร้ายเพิ่มขึ้น 98 ชนิด.

               หลังพุทธปรินิพพาน 2554 ปี องค์การอนามัยโลก ระบุว่า โรค มี 12,420 ชนิด แสดงว่า โรคเพิ่มถึง 12,322 ชนิด.เฉลี่ยปีละ 48.5 โรค.

               การเกิดโรคและการระบาดของโรค สาเหตุหลักๆ มาจากการไม่รักษาศีล มีการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์เป็นนิตย์และทำผิดศีลกันเป็นหมู่เป็นคณะ จึงเกิดโรคระบาด ตายหมู่กันมาก.

                ธรรมะริมทางฯ ขอชื่นชม พ่อที่สอนลูกแบบนี้ ดีมาก เก่งมาก สังคมโลกจะปราศจากโรค และโรคระบาดในอนาคตแน่ๆ หากทุกครอบครัวสอนให้ทุกคนรักษาศีล 5 ขอให้ขยายไปทั่วโลกเลยนะ...หากศีลธรรมกลับคืนมา มนุษย์ถ้วนหน้ามีความสุข.

    ปล.ขอบคุณ คุณ Edna จาก LA USA ที่ส่งคลิปดีๆ แบบนี้มาให้นะ.

สวัสดี/เจิญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
24 มีนาคม พุทธศักราช 2563
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0021909356117249 Mins