ภาพรวมของชีวิต

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2563

ภาพรวมของชีวิต

               หลังจากได้ศึกษาภาพรวมของโลกไปเเล้ว  ต่อไปนี้  จะได้ศึกษาทางภาพรวมของชีวิตว่า  ชีวิตมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่  เสื่อมลง  เเละดับไปอย่างไร  โดยศึกษาได้จาก พระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ ดังนี้

 

1) กำเนิดมนุษยชาติ

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง คือ

อัคคัญญสูตร ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก ที่มา พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค, มจร เล่ม 11 หน้า 83

 

2) ความยาวนานการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง คือ 

อัสสุสูตร  ว่าด้วยน้ำตา ที่มา พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, มจร เล่ม 16 หน้า 217

ขีรสูตร  ว่าด้วยน้ำนม  ที่มา พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, มจร เล่ม 16 หน้า 218

ปุคคลสูตร  ว่าด้วยบุคคล  ที่มา พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, มจร เล่ม 16 หน้า 223

ทุคคตสูตร  ว่าด้วยผู้มีความทุกข์  ที่มา พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, มจร เล่ม 16 หน้า 225

สุขิตสูตร ว่าด้วยผู้มีความสุข  ที่มา พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, มจร เล่ม 16 หน้า 225

ติงสมัตตสูตร ว่าด้วยภิกษุ 30 รูป  ที่มา พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, มจร เล่ม 16 หน้า 226

มาตุสูตร  ว่าด้วยผู้เคยเป็นมารดา  ที่มา พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, มจร เล่ม 16 หน้า 227

 

3) ความเจริญเเละความเสื่อมของอายุมนุษย์

พระสูตรที่เกี่ยวข้อง คือ 

จักกวัตติสูตร ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ  ที่มา พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย, มจร เล่ม 11 หน้า 59

 

ดังจะได้กล่าว รายละเอียดของเเต่ละพระสูตร ต่อไป

 Total Execution Time: 0.0038302342096965 Mins