ฉลาดขอ

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2563

ฉลาดขอ


                นางวิสาขาทูลขอพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๘ ประการ คือขอถวายผ้าอาบน้ำฝน, อาหารพระอาคันตุกะ, อาหารพระที่เตรียมจะเดินทาง, อาหารพระอาพาธ, อาหารพระผู้พยาบาลพระอาพาธ, ยาสำหรับพระอาพาธ, ข้าวยาคู และถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีสงฆ์ ไปจนตลอดชีวิต


             วิสาขา ก็เธอเห็นอานิสงส์อะไร จึงขอพร ๘ ประการต่อตถาคต


(วิสาขา) : พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้  จำพรรษาในทิศทั้งหลายแล้ว จักมาพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระองค์ แล้วจักทูลถามว่า ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพแล้วท่านมีคติอย่างไร มีภพหน้าอย่างไร  พระพุทธเจ้าข้า พระองค์จักทรงพยากรณ์ภิกษุนั้นในโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล
หม่อมฉันจักเข้าไปหาภิกษุพวกนั้น แล้วเรียนถามว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจ้าข้า


                ถ้าท่านเหล่านั้นจักตอบแก่หม่อมฉันว่า ภิกษุนั้นเคยมาพระนครสาวัตถี หม่อมฉันจักถึงความตกลงใจในการมาของพระคุณเจ้ารูปนั้นว่า พระคุณเจ้ารูปนั้นคงใช้สอยผ้าอาบน้ำฝน, คงฉันอาหารพระอาคันตุกะ, อาหารพระที่เตรียมจะเดินทาง, อาหารพระอาพาธ, อาหารพระผู้พยาบาลพระอาพาธ, ยาสำหรับพระอาพาธ หรือข้าวยาคูประจำเป็นแน่

 

               เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงกุศลนั้นอยู่
               ความปลื้มใจจักบังเกิด
               เมื่อหม่อมฉันปลื้มใจแล้ว ความอิ่มใจจักบังเกิด
               เมื่อมีใจอิ่มเอิบแล้ว กายจักสงบ
               เมื่อมีกายสงบแล้ว จักมีความสุข
               เมื่อมีความสุข จิตจักตั้งมั่น
               จักเป็นอันว่าหม่อมฉันได้อบรมอินทรีย์1
               อบรมพละ2
               อบรมโพชฌงค์3 นั้น
              หม่อมฉันเห็นอานิสงส์นี้
              จึงขอประทานพร ๘ ประการต่อพระองค์  พระพุทธเจ้าข้า


วินัยปิฎก มหาวรรค มก. เล่ม ๗ หน้า ๒๘๖

1อินทรีย์ : ธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน มี ๕ คือ ศรัทธา,วิริยะ (ความเพียร), สติ, สมาธิ, ปัญญา
2พละ : ธรรมอันเป็นกำลัง ๕ ประการ มีชื่อตรงกับอินทรีย์ ๕ ข้างต้น
3โพชฌงค์ : ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011724511782328 Mins