ได้ยาก

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2563

ได้ยาก

ดูก่อนคฤหบดี (หมายถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐี)

ธรรม ๔ ประการนี้ เป็นที่ปรารถนา รักใคร่ ชอบใจ เเต่หาได้โดยยากในโลก คือ

๑.ขอโภคสมบัติจงเกิดขึ้นเเก่เราโดยทางที่ชอบ...ครั้นได้มาเเล้ว

๒.ขอยศจงมีเเก่เรา พร้อมกับญาติ พร้อมกับพวกพ้อง...ครั้นได้มาเเล้ว

๓.ขอเราจงเป็นอยู่นาน รักษาอายุอยู่ได้ยั่งยืน...ครั้นได้มาเเล้ว

๔.เมื่อกายเเตกตายไป ขอเราจงไปสุคติโลกสวรรค์

 

ดูก่อนคฤหบดี

ธรรม ๔ อย่าง เป็นทางให้ได้ธรรม ๔ ประการ คือ

๑.สัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)

๒.สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล)

๓.จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)

๔.ปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)

ปัตตกัมมสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๑๙๘

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.035262517134349 Mins