ทั้งหมดของพรหมจรรย์

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2564

16-4-64-3-b.jpg

ทั้งหมดของพรหมจรรย์

(พระอานนท์)

ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ

ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี

นี้เป็นกึ่งหนึ่งเเห่งพรหมจรรย์เทียวนะ พระเจ้าข้า

(พระผู้มีพระภาคเจ้า)

ดูก่อนอานนท์ เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น

เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น

ก็ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี

นี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว

ดูก่อนอานนท์ อันภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี

พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘

จักกระทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘

อุปัฑฒสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015385667483012 Mins