วาจาสุภาษิต

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2564

29-7-64-1-b.jpg

วาจาสุภาษิต

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๔ เป็นวาจาสุภาษิต

ไม่เป็นทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษ เเละวิญญูชน

ไม่พึงติเตียน องค์ ๔ เป็นไฉน คือ

ภิกษุในศาสนานี้

ย่อมกล่าวเเต่คำที่เป็นสุภาษิต ไม่กล่าวคำที่เป็นทุพภาษิต ๑

ย่อมกล่าวคำที่เป็นธรรม ไม่กล่าวคำที่ไม่เป็นธรรม ๑

ย่อมกล่าวเเต่คำอันเป็นที่รัก ไม่กล่าวคำอันไม่เป็นที่รัก ๑

ย่อมกล่าวเเต่คำสัตย์ ไม่กล่าวคำเหลาะเเหละ ๑

สุภาษิตสูตร มก. เล่ม ๔๗ หน้า ๔๑๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0098944505055745 Mins