พอดี

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2564

28-7-64-1-b.jpg

พอดี

พระพุทธองค์ทรงเเนะนำพระโสณโกฬิวิสะ ผู้เดินจงกรม

ทำสมาธิโดยปรารภความเพียรจัดเกินไป

ดูก่อนโสณะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อครั้งเธอ

ยังเป็นคฤหัสถ์ เธอฉลาดในเสียงสายพิณมิใช่หรือ?

(โส.) : อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า

ดูก่อนโสณะ ... คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป คราวนั้น

พิณของเธอมีเสียง หรือใช้การได้บ้างไหม?

(โส.) : หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระพุทธเจ้าข้า

ดูก่อนโสณะ ... คราวใดสายพิณของเธอหย่อนเกินไป คราวนั้น

พิณของเธอมีเสียง หรือใช้การได้บ้างไหม?

(โส.) : หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระพุทธเจ้าข้า

ดูก่อนโสณะ ... คราวใดสายพิณของเธอไม่ตึงนัก ไม่หย่อนนัก

ตั้งอยู่ในคุณภาพสม่ำเสมอ คราวนั้นพิณของเธอมีเสียง

หรือใช้การได้บ้างหรือไม่?

(โส.) : เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า

ดูก่อนโสณะ ... เหมือนกันนั่นเเล ความเพียรที่ปรารภเกินไป

นัก ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่ย่อหย่อนนัก

ก็เป็นไปเพื่อเกียจคร้าน

เพราะเหตุนั้นเเล เธอจงตั้งความเพียรเเต่พอเหมาะ จงทราบ

ข้อที่อินทรีย์ทั้งหลายเสมอกัน เเละจงถือนิมิตใน

ความสม่ำเสมอนั้น

วินัยปิฎก มหาวรรค มก. เล่ม ๗ หน้า ๗

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.050148133436839 Mins