รถ

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2564

27-7-64-2-b.jpg

รถ

อริยมรรคญาณนั้น มีธรรม คือ ศรัทธากับปัญญาเป็นเเอก

(ไม้วางขวางบนคอวัวหรือควายที่ไถนา)

มีหิริเป็นงอนไถ

มีใจเป็นเชือกชัก

มีสติเป็นสารถีผู้ควบคุม

รถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับ

มีฌานเป็นเพลา

มีความเพียรเป็นล้อ

มีอุเบกขากับสมาธิเป็นทูบ(ไม้เเม่เเคร่ที่ยื่นออกไปติดกับเเอก)

ความไม่อยากได้เป็นทุน

กุลบุตรใดมีความไม่พยาบาท

ความไม่เบียดเบียน เเละวิเวกเป็นอาวุธ

มีความอดทนเป็นเกราะหนัง

กุลบุตรนั้นย่อมเป็นไป เพื่อความเกษมจากโยคะ

พรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้

เกิดเเล้วในตนของบุคคลเหล่าใด

บุคคลลเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์

ย่อมออกไปจากโลก โดยความเเน่ใจว่า

มีชัยชนะโดยเเท้

พราหมณสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๑๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011119401454926 Mins