" ปังปุริเย่ "

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2563

20004-0.jpg

" ปังปุริเย่ "

             ชีวิตปังๆ ดังด้วยความดี ด้วยศีลดี ด้วยทาน ศีล ภาวนา อย่างบัณฑิตในกาลก่อน ... ตัวอย่างชีวิตปังๆ ของ 'ช่างจักสาน' สู่การเป็น "พระเจ้าสังขะบรมจักรพรรดิ" ในพุทธันดรหน้า

 

              นรชนพึงอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม พึงกระทำอริยชนให้เป็นมิตร ถึงพร้อมด้วยความตั้งตนไว้ชอบ มีบุญได้กระทำไว้เเล้วในปางก่อน ธัญชาติ ทรัพย์ ยศ ชื่อเสียง เเละความสุข ย่อมหลั่งไหลมาสู่นรชนนั้นฯ

 

อิเธว กิตฺตึ ลภติ    เปจฺจ สคฺเค  จ  สุมโน
สพฺพตฺถ  สุมโน  ธีโร    สีเลสุ  สุสมาหิโต
ผู้มีปรีชามั่นคงดีเเล้วในศีล    ย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้
จะไปเเล้วย่อมดีใจในสวรรค์    ชื่อว่าย่อมดีใจในที่ทั้งปวง

 

อวณฺณญฺจ  อกิตฺติญฺจ    ทุสฺสีโล ลภเต นโร
วณฺณํ กิตฺตึ ปสํสญฺจ     สทา ลภติ สีลวา
คนผู้ทุศีลย่อมได้รับความติเตียน   เเละความเสียชื่อเสียง
ส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับชื่อเสียง   เเละความยกย่อมสรรเสริญทุกเมื่อ

 

สีลํ รกฺเขยฺย เมธาว   ปตฺถยาโน ตโย สุเข
ปสํสํ  วิตฺติลาภญฺจ    เปจฺจ สคฺเค ปโมทนํ
ผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาสุขสามอย่าง  คือความสรรเสริญ
ความได้ทรัพย์  เเละความละไปบันเทิงในสวรรค์   ก็พึงรักษาศีล

 

GBN  https://www.youtube.com/watch?v=SOvNWG5TTs8

ที่มา :ส่วนหนึ่งของรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดออกอากาศ 3 กันยายน 2563 

 

20004-1.jpg

 

20004-2.jpg

 

20004-3.jpg

 

20004-4.jpg

 

20004-5.jpg

 

20004-6.jpg

 

20004-7.jpg

 

20004-8.jpg

 

20004-11.jpg

 

20004-12.jpg

 

20004-13.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017707467079163 Mins