กายเคลื่อนไหว ใจหยุดนิ่ง

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2563

22-9-63-4-b.jpg

กายเคลื่อนไหว ใจหยุดนิ่ง

กุลบิดาคฤหบดีทูลถาม :-

พระเจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นผู้เเก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาล

ผ่านวัยเเล้วโดยลำดับ ร่างกายกระสับกระส่าย เจ็บป่วยเนืองๆ พระเจ้าข้า

 

ก็ข้าพระองค์มิได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเเละภิกษุทั้งหลาย

ผู้ให้เจริญใจอยู่เป็นนิตย์ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดสั่ง

สอนข้าพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพร่ำสอนข้า

พระองค์ด้วยธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเเก่

ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิด

 

พุทธองค์ทรงตรัสตอบ :-

ถูกเเล้วๆ คฤหบดี อันที่จริง กายนี้กระสับกระส่าย

เป็นดังฟองไข่อันเปลือกหนังหุ้มไว้

 

ดูก่อนคฤหบดี ก็บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่ พึงรู้ตัวได้ชัดว่า

ไม่มีโรคได้เเม้เพียงครู่เดียว ก็จะมีอะไรเล่า นอกจาก

ความเป็นคนเขลา

 

ดูก่อนคฤหบดี เพราะเหตุนี้เเหละ ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า

เมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่ จิตของเราจักไม่

กระสับกระส่าย

 

ดูก่อนคฤหบดี ท่านพึงศึกษาอย่างนี้เเล

 

นกุลปิตุสูตร มก. เล่ม ๒๗ หน้า ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010764360427856 Mins