สัจจะต่อความดี ๒ เพื่อการพลิกโลก

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2564

สัจจะต่อความดี ๒ เพื่อการพลิกโลก

 

640311_b.jpg

 

                 เนื่องจากคุณธรรม คือ สัจจะต่อความดี ประกอบด้วย คุณธรรม ๒ ประการ คือ

 

                 ๑. ปัญญา ได้แก่ มีความรู้ความจริงในเรื่องที่ต้องทำ
                 ๒. สัจจะ ได้แก่ มีความตั้งใจจริงที่จะทำงานนั้นให้เสร็จ ทำอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝง และทำให้ถึงคุณภาพ แท้ ๆ ของเรื่องที่จะทำนั้น

 

                 ดังนั้น การร่วมมือกันพลิกโลกทั้งโลกให้พ้นจากความเดือดเนื้อ ร้อนใจ ด้วยสัจจะแห่งความดี จึงเป็นเรื่องที่ชาวโลกทุกคนต่างต้อง รับรู้ทั้งหลักการและวิธีการให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น โดยการเตรียม ความพร้อมที่ประกอบด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ

 

                 ๑. ต้องเรียนรู้สัจจะที่มนุษย์ต้องรีบรู้


                 ๒. ต้องฝึกฝนอบรมสัจจะที่มนุษย์ต้องรีบประพฤติ

 

                 เพราะโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับ ความไม่รู้อะไรเลย ทุกอย่างต่างคนต่างต้องมาเรียนรู้ภายหลัง ทั้งสิ้น มีทั้งเรียนรู้จากบุคคลต่าง ๆ รอบข้างบ้าง จากความช่างสังเกต ของตนเองบ้าง ทั้งสังเกตจากสิ่งนั้น ๆ โดยตรง หรือจากสื่อต่าง ๆ ในสังคมก็ตาม ซึ่งอันตรายที่น่ากลัวในขณะเรียนรู้คือ

 

                 ๑. ได้ความรู้ผิด ๆ ไม่ตรงตามจริง


                 ๒. ได้ความรู้ตรงตามจริงแต่ไม่ครบ มีขาดบ้าง เกินบ้าง แล้ว หลงผิดว่าความจริงทั้งหมดมีเพียงเท่านั้น

 

                 อันตรายที่เกิดตามมาและแก้ไขยากมาก คือ ผู้นั้นย่อมไม่รู้ว่า ตัวเองยังไม่รู้ แต่หลงทึกทักว่า ตนเองรู้มากมายพอแล้วพวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่งนำความรู้ผิด ๆ ความรู้ขาด ๆ เกิน ๆ ไปใช้จนเกิด นิสัยไม่ดี บ่มเพาะความชั่วมากจนเกินแก้

 

                  เพราะฉะนั้น มนุษย์ทุกคนจึงต้องรีบเรียนรู้สัจจะที่มนุษย์ต้อง รีบรู้ และต้องรีบฝึกฝนอบรมสัจจะที่มนุษย์ต้องรีบประพฤติ มีดังนี้

 

                 ๑. สัจจะที่มนุษย์ต้องรีบรู้ ได้แก่
                         ๑.๑ คุณค่าชีวิตมนุษย์
                         ๑.๒ โรค ๖ ประจำกาย และโรค ๓ ประจำใจ
                         ๑.๓ อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ๕
                         ๑.๔ มีกัลยาณมิตรผู้ชี้ทางถูก


                  ๒. สัจจะที่มนุษย์ต้องรีบประพฤติ
                          ๒.๑ พูดแต่ความจริงเป็นนิสัย
                          ๒.๒ ทำจริงเป็นนิสัย
                          ๒.๓ รักการแสวงหาความจริง และความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

                  สาเหตุที่ต้องรีบรู้สัจจะที่มนุษย์ต้องรีบรู้ รีบฝึกอบรมสัจจะ ที่ต้องรีบประพฤติ ได้แก่


                  ๑. เพื่อป้องกันไม่ให้หลงผิดคิดว่า ตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นและ สัตว์โลกทั้งหลาย ทั้งที่ตนเองยังประกอบคุณงามความดีได้เพียง เล็กน้อย


                  ๒. เพื่อป้องกันไม่ให้หลงผิด คิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเองต่ำต้อย กว่าผู้อื่น จนไม่สามารถประกอบคุณงามความดีเช่นใคร ๆ ได้ แล้ว ประพฤติตนเป็นคนท้อถอยสิ้นหวัง ทั้งที่กายก็ไม่พิการ ใจก็ยังทรง พลัง สามารถส่งใจไปถึงดวงอาทิตย์ได้แม้วันละเป็นล้าน ๆ ครั้ง


                  ๓. เพื่อป้องกัน บำรุงรักษากายและใจตนเองให้เข้มแข็ง ทรงพลัง พร้อมทำความดีอยู่เสมอให้สมกับที่เกิดเป็นมนุษย์

 

                  ชาวโลกทุกคนต้องรับรู้ทั้งหลักการ

                 และวิธีการให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น

                 จะได้ไม่หลงทึกทักว่าตนรู้มากพอแล้ว

                 หรือนำความรู้ไปใช้ผิดๆ จนเกิดนิสัยไม่ดี

                 บ่มเพาะความชั่วจนเกินแก้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010326306025187 Mins