วันนี้โลกกำลังร้อนระอุด้วยภัยโรคระบาด ภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยสงคราม ภัยเศรษฐกิจ ภัยการเมืองและการทหาร ฯลฯ ทั้งที่โลก ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี
...อ่านต่อ
พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รักการจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ
...อ่านต่อ
พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รัก การจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้  
...อ่านต่อ
 ทุกคนมีโรค ๖ ประจำกาย คือ หนาว-ร้อน หิว-กระหาย ปวด อุจจาระ-ปัสสาวะ รบกวนกายตลอดเวลา ทั้งที่เดิมทีทุกคนมีใจ ใสสว่างอยู่กลางกาย แต่ถูกโรค ๓ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ บีบคั้น
...อ่านต่อ
 สัจจะที่มนุษย์ต้องรีบประพฤติ คือ ความตั้งใจจริงในการรักษา ใจให้ผ่องใสยิ่ง ๆ ขึ้นไปเป็นนิจ ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใด เช่น ขณะยืน เดิน นั่ง นอน ทำงาน ฯลฯ ซึ่งแสดงออกเป็นนิสัย ๓ คือ
...อ่านต่อ
แท้ที่จริงกัลยาณมิตร ผู้รู้จริง รู้ดี ผู้มีความประพฤติดี น่าเคารพ ยกย่อง แต่ละท่าน แต่ละระดับ ก็มิใช่ใครอื่น ท่านอยู่ไม่ห่างเรา ใจ ของท่านก็ไม่ห่างฆราวาสธรรม และแต่ละท่านต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของ บุคคลในสังคมรอบตัวเราทั้ง ๖ ทิศนั่นเอง คือ
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตร หมายถึง มิตรดี คือ มิตรแท้ผู้มีความปรารถนา ดีแก่เราจริง ๆ มี ๔ ประเภทด้วยกันตามความรู้ความสามารถ และศีลธรรมประจำใจที่ท่านฝึกได้จนกลายเป็นคุณสมบัติประจำ ตัวท่าน คือ
...อ่านต่อ
 การเข้าถึงหรือรู้ความจริงของทุกสรรพสิ่ง มนุษย์ไม่อาจทำได้ ด้วยตนเองทันทีตั้งแต่เกิด ต่อเมื่อได้กัลยาณมิตรเมตตาช่วยชี้ทางถูก ให้แต่ละเรื่อง แต่ละสิ่ง และตนเองก็ตั้งใจฝึกตัวให้ใจใสตามท่าน
...อ่านต่อ
สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งภายนอกตัวเราที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ทั้งโลกมีสิ่งแวดล้อม ๕ ที่ทุกคนต้องร่วมมือดูแลรักษาให้สะอาด และเป็นระเบียบ เพื่อเป็นที่อยู่ที่พึ่งให้ชีวิตดำรงอยู่เป็นสุข ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดง ดังภาพที่ ๘
...อ่านต่อ
 ๑. โรคหนาว-ร้อนประจำกาย ไม่ว่าโรคหนาว-ร้อนประจำกายจะมีสาเหตุมาจากอากาศ ภายนอก หรือจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร่างกายตนเอง ล้วน บังคับให้ทุกคนต้องการ ๓ สิ่งต่อไปนี้
...อ่านต่อ
  การที่ใจมีโรค ๓ ประจำใจ เพราะใจถูกธาตุชนิดหนึ่งที่สกปรกมาก ละเอียดมาก และมีพิษร้ายแรงมาก ฝังตัวเข้าไปอยู่ในใจตั้งแต่ เกิด ธาตุร้ายนี้ บีบคั้นบ่อนทำลายใจไม่เคยหยุด จนกระทั่งสัตว์โลก นั้นตายไป ด้วยการทำให้ใจขุ่นมัวและมืดบอด อันเป็นเหตุให้ การเห็น จำ คิด และรู้ในสิ่งต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตรงตามความจริง ใจ จึงเห็นผิด ๆ จำผิด ๆ คิดผิด ๆ รู้ผิด ๆ แล้วทำกรรมชั่วในรูปแบบ ต่าง ๆ โดยแบ่งกรรมชั่วออกได้เป็น ๓ รูปแบบ จึงตั้งชื่อโรคตาม ลักษณะการทำกรรมชั่วประเภทนั้น ๆ ว่า
...อ่านต่อ
 มนุษย์ทุกคนบนโลก ต่างมีโรคประจำกายที่ตามบั่นทอนกาย ให้เสื่อมอยู่ทุกลมหายใจตั้งแต่เกิด จนกระทั่งแก่ เจ็บ และตายในที่สุด โรคเหล่านั้นก็คือ ๑) โรคหนาว ๒) โรคร้อน ๓) โรคหิว ๔) โรคกระหาย ๕) โรคปวดอุจจาระ และ ๖) โรคปวดปัสสาวะ
...อ่านต่อ
 ในบรรดาสรรพสัตว์บนโลกนี้ มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีจำนวน น้อยกว่าสัตว์โลกหลายชนิดอย่างลิบลับ แต่มนุษย์กลับสามารถนำ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาใช้ทำประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้มากกว่า สัตว์โลกชนิดอื่น ๆ อย่างมหาศาล เช่น นำเหล็กมาสร้างยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้รวดเร็วขึ้น หรือสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ ห้ำหั่นทำลายล้างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไร้ความปราณี นั่นย่อมแสดงว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเหนือสรรพสัตว์ทั้งปวง จึงมีศักยภาพอเนกอนันต์ทั้งด้านสร้างสรรค์ และทำลายรวมอยู่ในตัวผู้เดียว ธรรมชาติความจริงที่ก่อให้เกิด
...อ่านต่อ
มนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวเท่านั้นที่มีศักยภาพเข้าถึง ความจริงทั้งปวง ด้วยการฝึกตนให้มีสัจจะต่อความดีก่อน จากนั้น ย่อมสามารถกำจัดต้นเหตุความทุกข์ เข้าถึงความสุขแท้จริงได้ แต่การได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยาก ดังบรรพชน ผู้รู้อุปมาความยากไว้ว่า
...อ่านต่อ
เนื่องจากคุณธรรม คือ สัจจะต่อความดี ประกอบด้วย คุณธรรม ๒ ประการ คือ ๑. ปัญญา ได้แก่ มีความรู้ความจริงในเรื่องที่ต้องทำ ๒. สัจจะ ได้แก่ มีความตั้งใจจริงที่จะทำงานนั้นให้เสร็จ ทำอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝง และทำให้ถึงคุณภาพ แท้ ๆ ของเรื่องที่จะทำนั้น
...อ่านต่อ
สัจจะ มีอานุภาพมหาศาล เกินกว่าใครจะประมาณคาดคิด สามารถพลิกโลกที่กำลังร้อนระอุให้กลับเย็นสนิท ประสบแต่ ความสงบสุขทันทีก็ย่อมได้ เพราะเป็นสัจจะประจำโลกว่า
...อ่านต่อ
สัจจะ เป็นคำในภาษาบาลี แปลว่า ความจริง เมื่อใช้ใน ภาษาไทย มีความหมายที่ใช้บ่อย ๆ คือ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล