การควบคุม โรคปวดอุจจาระ-ปัสสาวะ โดยมีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตร

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2564

การควบคุม โรคปวดอุจจาระ-ปัสสาวะ โดยมีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตร

 

640617_b.jpg

 

๑. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นธรรมชาติ
            • อากาศ • ลม • ฝน • แดด • ลักษณะพื้นที่ • ดิน • ภูเขา • ต้นไม้ • ลำธาร ฯลฯ


ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อควบคุมโรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ
            สถานที่ขับถ่ายทั้งภายใน และภายนอก มีลักษณะดังนี้
                 ๑) อากาศถ่ายเทดี
                 ๒) พื้นสะอาด แห้ง มั่นคง แข็งแรง
                 ๓) มีแสงสว่างเพียงพอ


ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุม โรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ จากการรู้จริงเรื่องธรรมชาติ
              พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รักการจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้

              ๑. พาลูกเดินสำรวจรอบบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ำ เพื่อ สังเกต
                           ๑) ดูทิศทางลม ฝน และแดดในแต่ละวัน แต่ละฤดูกาล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ลมพัดมาทิศทางใด
                           ๒) ลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไร ต้องระมัดระวัง อันตรายใดบ้าง
                           ๓) รางหรือท่อระบายน้ำทิ้งจากห้องสุขา ห้องอาบน้ำ หลังคา รางน้ำฝน มีรอยรั่วหรือการอุดตันหรือไม่ ถ้ามีให้รีบทำความสะอาด ซ่อมแซม แก้ไข ให้ใช้งานได้ตามปกติ

               ๒. พาลูกจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ ในบริเวณพื้นที่ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีสิ่งใดบังทิศทางลม ให้แดดส่องลงมาถึง ในห้องสุขาและห้องอาบน้ำให้มีแต่สิ่งของเครื่อง ใช้ที่จำเป็น ไม่ใช้เป็นห้องเก็บของ
               ๓. พาลูกทำความสะอาดบริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ไม่ให้ มีสิ่งใดเกะกะ รกรุงรัง ไม่ให้มีกลิ่นอับ กลิ่นไม่สะอาด

 

๒. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นสิ่งมีชีวิต
                • สัตว์เลี้ยง • สัตว์ทั่วไป • สัตว์มีพิษ • สัตว์ร้าย • สัตว์พาหะโรค • สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก


ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เพื่อควบคุมโรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ

                 สมาชิกในบ้านปลอดภัยจากสัตว์ร้าย สัตว์มีพิษ สัตว์ที่เป็น พาหะของโรค มด ยุง แมลงหวี่ แมลงวัน แมลงสาบ ฯลฯ


ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุม โรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ จากการรู้จริงเรื่องสิ่งมีชีวิต
                 พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รัก การจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้
                  ๑. พ่อแม่พาลูกจัดที่ทิ้งและที่กำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้อง ตามหลักสุขอนามัย

                   ๒. พ่อแม่พาลูกสังเกต ตรวจห้องสุขาและห้องอาบน้ำว่า
                                   • มีแหล่งเพาะสัตว์พาหะโรคหรือไม่
                                   • มีช่องทางให้สัตว์ร้ายและสัตว์พิษเข้า มาหรือไม่ถ้ามีให้ สอนวิธีป้องกัน แก้ไข และพาทำทันที 

 

 ๓. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นบุคคลแวดล้อม
               • บุคคลในบ้าน • เพื่อนบ้าน • แขกของสมาชิกครอบครัว


ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับบุคคลแวดล้อม เพื่อควบคุมโรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ
                โรคปวดอุจจาระ-ปัสสาวะ เป็นกันทุกคน เมื่อใช้ห้องสุขาจึง ต้องเห็นอกเห็นใจกัน เคารพให้เกียรติกัน


ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุม โรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ จากการรู้จริง เรื่องบุคคลแวดล้อม
                 พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รักการจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดั
                  ๑. พ่อแม่ฝึกลูกอย่างอารมณ์ดีว่า
                               ๑.๑ ไม่กลั้นอุจจาระและปัสสาวะ

                               ๑.๒ ขับถ่ายเสร็จต้องทำความสะอาดอวัยวะขับถ่าย ด้วยตนเองให้สะอาดและแห้งทุกครั้ง
                               ๑.๓ ทำความสะอาดสุขภัณฑ์และพื้นห้องสุขา ให้สะอาด และแห้ง ทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกที่ มิดชิด เพื่อให้ผู้มาใช้ห้องสุขา ต่อจากเรารู้สึกว่า เขาใช้เป็นคนแรกเสมอ

                   ๒. พ่อแม่ซักถาม พูดคุยเหตุผลที่ต้องปฏิบัติ อย่าดุ อย่าใช้อารมณ์ จะทำให้ลูกกล้าคิด กล้าซักถาม เคารพรักและไว้ใจพ่อแม่ 

 

๔. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นทรัพยากรใช้สอย
               • ห้องอาบน้ำ • ห้องสุขา • อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้


ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับทรัพยากรใช้สอย เพื่อควบคุมโรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ
                ๑. ความสะอาด ความแห้ง ป้องกันการแพร่เชื้อโรค และ อุบัติเหตุได้
                ๒. ในห้องสุขามีแสงสว่าง และน้ำใช้เพียงพอ


ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุม โรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ จากการรู้จริง เรื่องทรัพยากรใช้สอย
               พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รักการจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้
               ๑. พ่อแม่พาลูกทำความสะอาดห้องอาบน้ำ ห้องสุขา โถสุขภัณฑ์ ถังน้ำขันน้ำ สายฉีดชำระ ซักผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า ฯลฯ

               ๒. พ่อแม่พาลูกจัดระเบียบสิ่งของ เช่น ที่ใส่กระดาษชำระ ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ ให้หยิบง่าย อยู่ถูกที่ ถูกทาง
               ๓. พ่อแม่พาลูกสังเกต ดูแลให้มีแสงสว่างในห้องอาบน้ำ ห้องสุขา และทางเดินเพียงพอ มีน้ำสะอาดเตรียมไว้ในห้องน้ำ ให้พร้อม ใช้งาน

 

๕. สิ่งแวดล้อม ๕ ที่เป็นระเบียบแบบแผนจริยธรรม
                • แบบแผนทำความสะอาด จัดระเบียบ
                • แบบแผนการสังเกต
                • มารยาทการใช้ห้องสุขา


ความจริงที่ต้องรีบรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน เพื่อควบคุมโรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ
             ๑. ขับถ่ายเป็นเวลาทุกวัน
             ๒. อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นสิ่งบอกสุขภาพ ต้องฝึกสังเกต สี กลิ่น ลักษณะ และปริมาณให้เป็น

 

ความจริงที่ต้องรีบปฏิบัติเพื่อควบคุม โรคปวดอุจจาระ–ปัสสาวะ จากการรู้จริง เรื่องระเบียบแบบแผน
               พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รัก การจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้

               ๑. เลือกรับประทานอาหารที่มีกากใย เคี้ยวอาหารให้ละเอียด ดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ไม่กลั้นอุจจาระและ ปัสสาวะ
               ๒. ไม่เล่นเกม ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ ขณะใช้ห้องสุขา เพราะ มีผลต่อการขับถ่าย และสมาชิกที่จะใช้ห้องสุขาถัดจากเราต้องรอนาน
               ๓. สังเกตสี กลิ่น ลักษณะของอุจจาระ ปัสสาวะ ว่าปกติหรือ ผิดปกติอย่างไร มีสาเหตุจากอะไร
               ๔. เมื่อขับถ่ายเสร็จ ถ้ามีน้ำ ต้องใช้น้ำล้างอวัยวะขับถ่ายให้ สะอาด แล้วเช็ดให้แห้งทุกครั้ง ล้างมือหลังขับถ่ายเสร็จ โดยทำด้วยตนเอง
               ๕. ระวังอย่าปล่อยให้เป็นโรคท้องผูก ท้องเสียเรื้อรัง เพื่อป้องกัน โรคระบบขับถ่ายที่จะเกิดตามมา เช่น โรคริดสีดวง เป็นต้น

 

 

พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรู้
และพาลูกปฏิบัติตามความจริงนั้น
โดยนำทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี
ทำทันทีและทำสม่ำเสมอ
โดยไม่ดุ ไม่ใช้อารมณ์

 

สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก

พระเผด็จ ทตฺตชีโว

คณะวิพากษ์ คณะจัดทำต้นฉบับและหนังสือ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012640476226807 Mins